Regulamin Usługi

Stroną Regulaminu jest Konsorcjum firm
Kantar Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 59619 kapitał zakładowy 1.000.000 PLN w pełni opłacony, NIP 5260211819, REGON 011003524 oraz Adres:Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i adresem przy ul. Księcia Witolda 49/15, 50-202 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy wwe Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000904794, NIP: 8943168935, kapitał zakładowy: 6 000,00 zł
Konsorcjum reprezentowane na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Adres:Media Sp. z o.o., działające poprzez zarząd w składzie:
Sylwestra Kućmierowskiego – Prezesa Zarządu, zwani dalej łącznie Konsorcjum lub członkami Konsorcjum oraz Klient

1. DEFINICJE

1.1 Następujące wyrażenia będą interpretowane zgodnie z przedstawionymi poniżej znaczeniami:

Uprawnieni Użytkownicy - wyłącznie pracownicy lub współpracownicy Klienta świadczący usługi na jego rzecz, którzy pozostają w takim stosunku prawnym z Klientem w chwili przekazania im dostępu do Usługi, do Raportów, do Wersji Raportów lub do Raportów Błyskawicznych

Wyniki – deklaratywne dane konsumenckie, dane zbierane w badaniu konsumenckim; Wyniki aktualizowane i wykorzystywane na Platformie obejmują dane z ostatnich dostępnych miesięcy badania; po każdej aktualizacji pojawiają się dane za najnowsze zbadane miesiące, a znikają najstarsze

Metodologia smart - system tworzenia predefiniowanych zestawów celowo dobranych analiz i wizualizacji Wyników, indywidualnie parametryzowanych przez Klienta w ramach subskrypcji

Licencja smart - licencja na Usługę udzielona Klientowi

Szablon Raportu - predefiniowany zestaw celowo dobranych analiz i wizualizacji Wyników tworzonych przez Platformę w oparciu o Metodologię smart, a następnie indywidualnie parametryzowanych przez Klienta; Szablon Raportu, jak i jego elementy składowe, wygląd, układ, są wyłączną własnością Konsorcjum, są objęte Licencją smart i podlegają ochronie prawnoautorskiej

Raport - zastosowanie jednego wybranego Szablonu Raportu do jednej wybranej kategorii produktowej z możliwością wielokrotnej jego parametryzacji przez Klienta Subskrypcyjnego (parametry takie jak grupa celowa, okres analiz, waga, grupowanie marek itp.). Klient Subskrypcyjny może utworzyć Raport dla jednej wybranej kategorii, a następnie wielokrotnie go modyfikować zmieniając pozostałe parametry Raportu

Raport Błyskawiczny - zastosowanie jednego wybranego Szablonu Raportu do jednej wybranej kategorii produktowej i sparametryzowanie go przez Klienta ad-hoc (parametry takie jak grupa celowa, okres analiz, grupowanie marek itp.). Z jednego Szablonu Raportu Klient ad-hoc może utworzyć jeden zindywidualizowany Raport Błyskawiczny po wybraniu kategorii i innych pożądanych parametrów; Raporty Błyskawiczne nie są objęte Planami Taryfowymi, są płatne indywidualnie

Opłaty - wynagrodzenie uiszczane Konsorcjum przez Klienta Subskrypcyjnego za Plan Taryfowy i Raporty lub przez Klienta ad-hoc za Raporty Błyskawiczne, zakupione w ramach Usługi

Cennik - tabela Opłat za dany Plan Taryfowy oraz Raporty Błyskawiczne

Okres Dostępu - okres dostępu Klienta Subskrypcyjnego do Planu Taryfowego lub do Raportu

Platforma - platforma internetowa smart służąca do realizacji Usługi, zawierająca panel Klienta; Platforma funkcjonuje w oparciu o model SaaS (Software as a Service)

Klient Subskrypcyjny - oznacza przedsiębiorcę, który w zakresie Usługi przez okres subskrypcji ma wielokrotny dostęp do modyfikowalnych Raportów w liczbie niezależnej od wykupionego Planu Taryfowego lecz w zależności od długości wybranego okresu dostępu i któremu Usługa będzie udostępniana odpłatnie na podstawie akceptacji niniejszego RU pod warunkiem wniesienia Opłaty; w przypadku grupy kapitałowej, grupy negocjacyjnej, konsorcjum, kartelu itp. Klientem nie jest grupa kapitałowa, grupa negocjacyjna, konsorcjum czy kartel lecz poszczególni ich członkowie oddzielnie

Klient ad-hoc - oznacza podmiot, któremu jednorazowo udostępnione zostaną Raporty Błyskawiczne na podstawie akceptacji niniejszego RU i pod warunkiem wniesienia Opłaty

Klient - Klient Subskrypcyjny lub Klient ad-hoc

Usługa - dostęp do Wyników na Platformie prezentowanych w Raportach (Klienci Subskrypcyjni) lub w Raportach Błyskawicznych (Klienci ad-hoc), z wykorzystaniem Metodologii smart, po ich zakupie na Platformie

Plan Taryfowy (Plan) - wykupiony przez Klienta Subskrypcyjnego wariant Usługi zależny od wysokości Opłaty; Plan Taryfowy obejmuje: dostęp do Platformy, zarządzanie Uprawnionymi Użytkownikami, dostęp do Raportów, dostęp do odpowiedniego zakresu funkcjonalności na Platformie

RU - oznacza niniejszy Regulamin Usługi

2. PROCEDURA ZAKUPOWA

2.1. Klientem Subskrypcyjnym może być tylko przedsiębiorca w rozumieniu w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2018 .1025 t.j. z dnia 2018 .05.29 ). Klientem ad-hoc może być dowolny podmiot, mający zdolność do czynności prawnych, w tym osoba fizyczna dokonująca zakupu w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą (konsument).

2.2. Poprzez akceptację postanowień RU, osoba dokonująca zakupów w ramach Usługi w imieniu Klienta jest traktowana jako osoba upoważniona do zaciągnięcia stosunku zobowiązaniowego, określonego w RU w imieniu Klienta. Strony niniejszym wyłączają możliwość powoływania się przez Klienta na okoliczności dotyczące przekroczenia zakresu umocowania osoby dokonującej zakupu w ramach Usługi, które miałyby wpłynąć na ważność oświadczenia woli w zakresie akceptacji RU. W przypadku, w którym osoba dokonująca zakupów w ramach Usługi nie uzyska potwierdzenia zakupu od Klienta, ponosi ona odpowiedzialność z tytułu Opłat za Usługę.

2.3. Osoba dokonująca zakupu w ramach Usługi oświadcza, że dane osobowe oraz dane podmiotu, na rzecz którego dokonuje tego zakupu i akceptacji RU są prawdziwe.

2.4. W przypadku zakupu w ramach Usługi przez Klienta ad-hoc będącego konsumentem, Klient ad-hoc będący konsumentem przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że:

2.4.1. Raport Błyskawiczny jest treścią cyfrową, a przystąpienie do zrealizowania Usługi (moment dokonania Opłaty) oznacza dobrowolne zrzeczenie się ustawowego prawa do odstąpienia od realizacji Usługi na podstawie RU (art. 38 pkt. 1 ustawy o prawach konsumenta);

2.4.2. Raport Błyskawiczny jest treścią cyfrową, której przedmiotem jest treść nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (art. 38 pkt. 3 ustawy o prawach konsumenta);

2.4.3. Przedmiotem Usługi jest dostęp do Wyników prezentowanych w Raportach Błyskawicznych; szczegółowy opis znajduje się w pkt. 3 RU;

2.4.4. Dane identyfikujące Konsorcjum podane są w komparycji RU (przed pkt. 1 Definicje) oraz w zakładce „O nas”;

2.4.5. Dane kontaktowe, pod którymi konsument może skontaktować się z Konsorcjum, w tym dedykowany formularz kontaktowy znajdują się w zakładce „Wsparcie”;

2.4.6. Cennik za Raporty Błyskawiczne znajduje się w zakładce Cennik; cena za Raport Błyskawiczny jest kwotą netto, prezentowaną po doliczeniu aktualnej stawki podatku VAT w odrębnej pozycji (cena brutto zawierająca podatek VAT); ceną dla Konsumenta jest zawsze kwota brutto; cennik podlega aktualizacjom bez konieczności zmiany RU;

2.4.7. Opłaty oraz sposób ich uiszczania opisane są szczegółowo w pkt. 7 i 8 RU;

2.4.8. Raport Błyskawiczny udostępniany jest konsumentowi do pobrania niezwłocznie po dokonaniu Opłaty; link do wygenerowania Raportu Błyskawicznego ważny jest 30 dni; po tym czasie link wygasa; w przypadku wygaśnięcia linku należy skontaktować się z Konsorcjum przez formularz kontaktowy; Konsorcjum nie udziela gwarancji na możliwość wygenerowania Raportu Błyskawicznego po upływie 30 dni, o których mowa w zdaniu poprzednim;

2.4.9. Konsorcjum nie uwzględnia reklamacji Usługi czy Raportu Błyskawicznego, gdy konsument jest nieusatysfakcjonowany z wyników Raportu Błyskawicznego; Reklamacja może być uwzględniona, gdy Raport Błyskawiczny został wygenerowany w postaci niekompletnej lub zawierającej błędy z przyczyn technicznych;

2.4.9.1. Konsument może dokonać zgłoszenia reklamacyjnego przez formularz kontaktowy; nie jest wymagane zachowanie szczególnej formy poza podaniem minimalnego zakresu informacji, na czym polega wada Raportu Błyskawicznego;

2.4.9.2. Konsument powinien przesłać niekompletny lub zawierający błędy Raport do Konsorcjum przez formularz kontaktowy lub e-mail w celu weryfikacji;

2.4.9.3. Konsorcjum udzieli odpowiedzi na reklamację niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w terminie do 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji; w przypadku uwzględnienia reklamacji konsument może wybrać jedną z dwóch opcji: zwrot Opłaty na podany numer konta, z którego dokonano Opłaty lub wygenerowanie linku do ponownego Raportu Błyskawicznego, którego dotyczyła reklamacja;

2.4.10. Do korzystania z Usługi niezbędny jest dostęp do skrzynki e-mail;

2.4.11. Raport Błyskawiczny może być wygenerowany do pliku w formacie .pdf i zapisany na dysku komputera lub innego urządzenia (tabletu, smartfonu); do prawidłowego wyświetlania Raportu Błyskawicznego niezbędne jest posiadanie programu obsługującego format .pdf, jak np. Adobe Acrobat Reader, FoxitReader itp., a dla urządzeń mobilnych przeglądarki internetowej obsługującej ten format.

3. PRZEDMIOT USŁUGI TGI SMART

3.1. Po zaakceptowaniu RU w ramach Opłaty:

3.1.1. Klient Subskrypcyjny otrzymuje Licencję smart na korzystanie z opłaconych Raportów generowanych w oparciu o Wyniki na Platformie, ważną na terytorium Polski przez określony w Cenniku okres. Klient Subskrypcyjny niezwłocznie po potwierdzeniu zaksięgowania Opłaty na rachunku bankowym Konsorcjum otrzymuje mail dostępowy z linkiem przekierowującym go do strony logowania na Platformie.

3.1.2. Klient ad-hoc otrzymuje Licencję smart na korzystanie z opłaconych Raportów Błyskawicznych. Klient ad-hoc niezwłocznie po potwierdzeniu zaksięgowania Opłaty na rachunku bankowym Konsorcjum otrzymuje mail dostępowy z linkiem przekierowującym go do strony na Platformie, na której może sparametryzować i wygenerować Raport Błyskawiczny. Platforma automatycznie wygeneruje Raport Błyskawiczny i prześle go na adres e-mail Klienta, podany w trakcie procedury zakupowej. Ważność linku do wygenerowania Raportu Błyskawicznego na Platformie wynosi 30 dni od dnia przekazania Klientowi potwierdzenia realizacji Opłaty.

3.2. Badania realizowane w celu dostarczenia Wyników wykorzystywanych na Platformie dotyczą wyłącznie terytorium Polski, a Klient otrzymuje w ramach Usługi dostęp do Wyników dostępnych za okres z ostatnich 12 dostępnych miesięcy objętych badaniem z rynku polskiego.

4. OKRES OBOWIĄZYWANIA USŁUGI DLA KLIENTA SUBSKRYPCYJNEGO

4.1. Okres Dostępu do Planu Taryfowego trwa przez okres określony w Cenniku liczony od zaksięgowania Opłaty na rachunku bankowym Konsorcjum.

4.2. Okres Dostępu do konkretnego Raportu trwa od momentu uzyskania do niego dostępu w ramach Planu lub od momentu zaksięgowania Opłaty.

4.3. skreślony

4.4. Okres Dostępu do Planu i Okres Dostępu do Raportu kończą się w tym samym momencie.

4.5. W chwili, w której Klient Subskrypcyjny rezygnuje z dostępu do Planu, automatycznie traci też dostęp do Raportów. W przypadku zaistnienia przerwy w dostępie do Planu przez Klienta Subskrypcyjnego po przerwie nie odzyskuje on dostępu do wcześniejszych Raportów, chyba że Konsorcjum postanowi inaczej.

4.6. Brak wykupienia dostępu do Planu na kolejny Okres Dostępu przez Klienta Subskrypcyjnego oznacza rezygnację i zakończenie Usługi.

4.7. Terminy Okresu Dostępu podane w RU liczone są począwszy od pierwszego dnia tego miesiąca, w którym zaksięgowano Opłatę, aż do ostatniego miesiąca odpowiadającego dniowi w którym zaksięgowano Opłatę. Oznacza to, że jeżeli Okres Dostępu zaczął się np. 15 kwietnia 2021 r., to kończy się np. 15 maja 2021 r., a liczba miesięcy jest zależna od długości wybranego Okresu Dostępu.

4.8. Zmiany RU będą każdorazowo komunikowane Klientowi Subskrypcyjnemu poprzez mailing do obecnych Klientów Subskrypcyjnych z zawiadomieniem o wprowadzonych zmianach.

5. Skreślony

6. UPRAWNIENI UŻYTKOWNICY/ UŻYTKOWANIE WYNIKÓW

6.1. Klient nie jest uprawniony do przekazywania nikomu Wyników. Klient nie jest uprawniony do przekazywania Raportów, Raportów Błyskawicznych, ani dostępu do Platformy stronom trzecim za wyjątkiem Uprawnionych Użytkowników.

6.2. Na Kliencie spoczywa obowiązek udokumentowania, że w chwili przekazania, o którym mowa powyżej, podmiot, któremu przekazano dostęp, był Uprawnionym Użytkownikiem.

6.3. Korzystanie z Usługi przez Klienta i Uprawnionego Użytkownika będzie odbywać się w zgodzie i na zasadach RU, a Klient zobowiązuje się zadbać, by Uprawnieni Użytkownicy całkowicie stosowali się do ustaleń RU obowiązujących Klienta.

6.4. Klient jest uprawniony do wykorzystywania dostępu do Platformy, Wyników oraz Raportów i Raportów Błyskawicznych wyłącznie dla własnych potrzeb (w tym w publikacjach wewnętrznych), bez prawa do ich zbywania lub innego udostępniania w całości lub w części, w tym udostępniania nieodpłatnie na rzecz osób trzecich (w tym także podmiotów zależnych, stowarzyszonych, powiązanych kapitałowo lub powiązanych stosunkiem członkostwa) w jakiejkolwiek formie, zarówno na podstawie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy, sublicencji, użyczenia lub innych, jak i na podstawie innych czynności i działań, (w tym także mediom lub podmiotom obsługującym je w zakresie sprzedaży reklam).

6.5. Klient jest uprawniony do wykorzystywania Wyników wyłącznie za pośrednictwem Platformy w ramach Raportów (Klient Subskrypcyjny) lub Raportów Błyskawicznych (Klient ad-hoc) wyłącznie dla własnych celów. Klient może wykorzystywać Raporty (Klient Subskrypcyjny) lub Raporty Błyskawiczne (Klient ad-hoc) także celem powoływania się na Wyniki w kontaktach ze swoimi klientami, kontrahentami oraz podmiotami stowarzyszonymi lub powiązanymi kapitałowo w trakcie prowadzenia swojej działalności na prawach cytatu pod warunkiem, że zakres cytowanego fragmentu Wyników ograniczony będzie zakresem projektu, w ramach którego dokonywana jest dana prezentacja i będzie zgodny z profilem działalności Klienta. Klient zobowiązuje się powstrzymać od działań polegających i zmierzających do sytuacji, gdy podmiot trzeci uzyskuje od Klienta lub za jego pośrednictwem dostęp do Wyników, Raportów lub Raportów Błyskawicznych wygenerowanych przez Klienta w celu uniknięcia zawarcia odrębnej w tym zakresie umowy z Konsorcjum lub z Kantar Polska S.A. lub w celu uniknięcia uiszczenia Opłaty.

6.6. Jeśli Wyniki prezentowane przez Raporty lub Raporty Błyskawiczne zostaną przedstawione w formie cytatów, wizualizacji lub tabel w specjalnie przygotowanych raportach, planach, listach, memorandach lub prezentacjach wizualnych, drukach wewnętrznych, artykułach, wypowiedziach radiowych czy telewizyjnych, wówczas akredytacja taka musi być czytelna i widocznie przedstawiona jako informacja o źródle pochodzenia Wyników.

6.7. Niedozwolone jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w warstwie oprogramowania Platformy.

6.8. Klient nie ma prawa korzystać z baz danych, jakie wykorzystuje Platforma.

6.9. Klient zobowiązuje się nie wykorzystywać dostępu do Platformy, Raportów lub Raportów Błyskawicznych do tworzenia nowych baz danych, badań, czy też w celu fuzji danych bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Konsorcjum.

6.10. Klient ponosi pełną odpowiedzialność, by dostęp do Platformy, Raportów czy Raportów Błyskawicznych nie wyszedł poza jego posiadanie lub kontrolę.

6.11. Klient nie będzie uprawniony do korzystania, użytkowania, publikowania, rozpowszechniania, ujawniania, sprzedawania lub powielania dostępu do Platformy, Raportów, Raportów Błyskawicznych, Wyników w całości lub w części w jakimkolwiek celu innym niż cele wyszczególnione w niniejszych RU. Niniejsze postanowienie dotyczy także nazw, logotypów czy znaków towarowych Konsorcjum czy Konsorcjantów.

6.12. Raport ani Raport Błyskawiczny, który Klient wyeksportuje, pobierze na nośnik pamięci itp. nie może być modyfikowany, zmieniany, poddawany edycji jako podlegający pełnej ochronie prawnoautorskiej. Modyfikacja wyeksportowanego Raportu/ Raportu Błyskawicznego, jego wyglądu (w przypadku pliku w formacie pdf) oraz treści (w każdym formacie), jest uznawana za naruszenie własności intelektualnej Konsorcjum. Treść Raportu czy Raportu Błyskawicznego jest generowana w oparciu o Metodologię smart z wykorzystaniem Wyników. Jakakolwiek ingerencja w treść Raportu lub Raportu Błyskawicznego stanowi naruszenie Licencji smart i jest traktowana jako naruszenie RU.

7. OPŁATY

7.1. Z tytułu skorzystania z Usługi Klient zobowiązuje się wnieść Opłatę za zakupiony Plan Taryfowy (Klient Subskrypcyjny) lub za zakupione Raporty Błyskawiczne (Klient ad-hoc). Klient wybiera czy dokonuje Opłaty za pośrednictwem PayU czy przelewem tradycyjnym.

7.2. Konsorcjum zastrzega, że z obiektywnych przyczyn technicznych sposób płatności za pośrednictwem PayU może być okresowo niedostępny. W przypadku niedostępności tego sposobu płatności, Platforma przekaże stosowną informację. Pozostaje wówczas możliwość dokonania Opłaty przelewem tradycyjnym.

7.3. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem PayU, PayU nalicza Klientowi prowizję, wyliczoną przez system Platformy automatycznie i w zależności od wysokości kwoty transakcji lub wzrostu obrotów. Prowizja PayU widoczna jest w momencie dokonywania Opłaty. Klient może na tym etapie zrezygnować z dokonania Opłaty.

7.4. Konsorcjum nie odpowiada za zmiany cennika opłat i prowizji przez PayU jako podmiotu trzeciego.

7.5. Opłaty są naliczane Klientowi według Cennika zamieszczonego na Platformie.

7.6. Konsorcjum zastrzega, iż zarówno Metodologia smart, zbierane Wyniki oraz ich źródła, badania, zasady dostępu, Regulamin czy Cennik mogą ulegać zmianie. O każdej zmianie Cennika Klient Subskrypcyjny zostanie poinformowany odrębną wiadomością. Ewentualna zmiana Cennika nie będzie dotyczyła aktywnych Planów ani Raportów wykupionych przed zmianą Cennika. Zmiana Cennika będzie obowiązywała dla Planów i Raportów kupowanych po zmianie Cennika.

7.7. Kwoty podane w Cenniku są kwotami netto prezentowanymi także po doliczeniu aktualnej stawki podatku VAT w odrębnej pozycji (kwota brutto zawierająca podatek VAT). Do wysokości Opłaty netto należy dodać podatek VAT w wysokości obowiązującej w dacie dokonania Opłaty.

7.8. Konsorcjum zastrzega, że uzyskanie dostępu do Usługi następuje dopiero w chwili zaksięgowania Opłaty na rachunku bankowym Konsorcjum. W sytuacji, w której Klient nie opłaci faktury proforma w terminie, a uzyskałby powyższy dostęp do Usługi lub w przypadkach, w których bank cofnąłby środki z rachunku z przyczyn nie leżących po stronie Konsorcjum, Konsorcjum zastrzega możliwość wyłączenia dostępu do Usługi.

7.9. Jeśli przedsiębiorstwo Klienta podlega jakiejkolwiek zmianie właściciela, ulega fuzji lub przejmuje kontrolę nad inną instytucją, niezależnie od tego czy ta instytucja jest Klientem, Opłaty należne z tytułu przyjęcia RU wciąż obowiązują.

8. ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI, FAKTURY

8.1. Klient wyraża zgodę na przesyłanie mu faktur drogą elektroniczną lecz w każdej chwili może cofnąć tę zgodę. W takim przypadku Klient zobowiązany jest przesłać drogą elektroniczną oświadczenie o cofnięciu zgody i podać adres do korespondencji, pod którym będzie odbierał faktury w formie papierowej. Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur w formie papierowej bez podpisu wystawcy.

8.2. Wystawcą faktur i podmiotem rozliczającym Opłaty w imieniu Konsorcjum jest Adres:Media Sp. z o.o.

8.3. Faktury wystawiane są w następujący sposób:

8.3.1. Faktury dla Klienta Subskrypcyjnego wystawiane są tytułem Usługi z podaniem nazwy Planu i z podaniem Okresów Dostępu Planu.

8.3.2. Faktury dla Klienta ad-hoc wystawiane są tytułem Usługi z wyszczególnieniem zakupionych Raportów Błyskawicznych.

8.3.3. W chwili dokonania wyboru sposobu wykonania Opłaty, Platforma odsyła do systemu płatności PayU lub generuje dane do przelewu tradycyjnego.

8.3.3.1. Wybór przelewu tradycyjnego: autoryzacja przelewu trwa do 2 dni roboczych po przejściu procesu zakupowego, tj. po akceptacji niniejszego RU i wyborze Planu (tylko Klient Subskrypcyjny) lub wyborze Raportów Błyskawicznych (Klient ad-hoc), Klient otrzymuje fakturę proforma, na podstawie której dokonuje płatności. Po pomyślnej weryfikacji księgowania środków, Klient otrzymuje email dostępowy do Platformy oraz w osobnym mailu fakturę. Za dzień dokonania płatności będzie uważany dzień uznania przez bank Konsorcjum polecenia przelewu od Klienta.

8.3.3.2. Wybór PayU (ekspres): możliwe jest dokonanie szybkiego przelewu, przelewu kartą płatniczą lub kartą kredytową. Po akceptacji niniejszego RU i wyborze Planu (Klient Subskrypcyjny) lub wyborze Raportów Błyskawicznych (Klient ad-hoc), Klient przekierowany jest do systemu PayU, gdzie wybiera dogodną formę płatności i dokonuje płatności na rachunek wskazany przez PayU. PayU w danym momencie automatycznie realizuje płatność, a środki pobierane są od Klienta. Po zakończeniu płatności Klient otrzymuje email dostępowy do Platformy oraz w osobnym mailu fakturę.

8.3.4. skreślony

8.3.5. skreślony

8.4. Przy zamówieniu Usługi przez Klienta ad-hoc i wyborze płatności przelewem tradycyjnym w przypadku braku dokonania Opłaty przez Klienta w okresie 45 dni na podstawie otrzymanej faktury pro forma, zamówienie wygasa po 45 dniach od jego złożenia.

9. KOMUNIKACJA Z KLIENTEM

9.1. Komunikacja z Klientem odbywa się drogą mailową na adres skrzynki mailowej podanej przez Klienta w trakcie zakupu oraz za pośrednictwem Platformy w panelu Klienta Subskrypcyjnego.

9.2. Konsorcjum zastrzega możliwość informowania Klienta o:

9.2.1. Aktualizacjach Wyników na Platformie,

9.2.2. Nowych funkcjonalnościach i możliwościach Platformy, nowych rodzajach i funkcjonalnościach Szablonów Raportów, nowych danych, raportach czy ofertach etc.,

9.2.3. Upływających terminach ważności Planu w przypadku Klienta Subskrypcyjnego,

9.2.4. Poprawnym zautoryzowaniu procesu zakupu, zaksięgowania środków na rachunku Konsorcjum,

9.2.5. Przesłaniu mailowo lub wygenerowaniu linka dostępowego do Platformy,

9.2.6. Pojawieniu się faktury pro forma lub faktury w Platformie oraz przesyłania tych faktur drogą elektroniczną,

9.2.7. Dodaniu nowego Uprawnionego Użytkownika,

9.2.8 Oknach serwisowych lub okresach niedostępności do Usługi lub innych komunikatach technicznych.

9.3. Jeśli Klient wyraził zgodę na przesyłanie mu informacji handlowych drogą elektroniczną, Konsorcjum może przesyłać Klientowi informacje w szczególności o:

9.3.1. Konferencjach, targach, wydarzeniach,

9.3.2. Szkoleniach i warsztatach z obsługi smart,

9.3.3. Pozostałych kwestiach służących obsłudze lub korzystaniu ze smart.

9.4. Klient Subskrypcyjny ma obowiązek informować Konsorcjum w dowolny wybrany przez siebie sposób o okolicznościach wpływających na brak dwustronnej komunikacji, w szczególności o sytuacji, w której dany adres email nie jest już obsługiwany, skrzynka nie jest przez Klienta Subskrypcyjnego monitorowana, a pracownik/współpracownik, do którego należał adres email, nie jest już pracownikiem/współpracownikiem etc.

9.5. W przypadku niedopełnienia obowiązku wskazanego w pkt. 9.4 w sytuacji, w której na nieaktywną lub niemonitorowaną skrzynkę wpływać będą informacje - wobec braku oświadczenia Klienta Subskrypcyjnego - nie może się on powoływać na okoliczność, że skrzynka email była nieaktywna lub niemonitorowana.

9.6. Jeśli Klient chce, aby wysyłano mu informacje wskazane w pkt. 9.3, powinien zaznaczyć okienko poniżej lub zapisać się do newslettera według adresu podanego na stronie i o następującej lub równoważnej treści: Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji o nowych produktach Konsorcjum, aktualizacjach, ofertach specjalnych, promocjach oraz informacjach marketingowych przez Konsorcjum firm Kantar Polska S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Adres:Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

10. POUFNOŚĆ

10.1. Klient oraz Uprawnieni Użytkownicy są na takich samych zasadach zobowiązani zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje, w tym specyfikacje, plany, wzory, schematy, oprogramowanie, dane, a także informacje technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne, w których posiadanie mogli wejść w trakcie obowiązywania RU, w tym w szczególności Wyników, Metodologii smart, interfejsów Platformy, treści niniejszego RU niezależnie od formy przekazania tych informacji lub ich źródła (dalej jako „Informacje Poufne”);

10.2. Klient i Uprawnieni Użytkownicy mogą wykorzystywać Informacje Poufne jedynie w celach określonych w punkcie 6 RU.

10.3. Klient i Uprawnieni Użytkownicy są zobowiązani podjąć wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących Informacje Poufne w myśl pkt. 10 .1 nie ujawni tych Informacji Poufnych ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzedniego wyraźnego upoważnienia Konsorcjum.

10.4. Klient i Uprawnieni Użytkownicy nie mogą kopiować, powielać, ani w jakikolwiek sposób rozpowszechniać jakichkolwiek Informacji Poufnych w całości lub w części, z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów określonych w pkt. 6 RU.

10.5. Postanowienia pkt. 10.1-10.4 nie będą miały zastosowania w stosunku do tych Informacji Poufnych uzyskanych przez Klienta, które:

10.5.1. są opublikowane przez Konsorcjum, powszechnie znane lub urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszenia postanowień RU,

10.5.2. były uprzednio znane Klientowi lub Uprawnionemu Użytkownikowi bez obowiązku zachowania ich poufności;

10.5.3. zostaną ujawnione przez Konsorcjum Klientowi lub Uprawnionemu Użytkownikowi bez obowiązku zachowania ich w poufności;

10.5.4. Zostaną ujawnione przez Klienta na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa: orzeczenia sądu lub decyzji właściwego organu pod warunkiem bezzwłocznego zawiadomienia Strony Przekazującej w celu umożliwienia jej uchylenia albo ograniczenia obowiązku ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęcia przez Stronę Otrzymującą wszelkich zgodnych z prawem działań zmierzających do uchylenia albo ograniczenia obowiązku ujawnienia Informacji Poufnych i ograniczenia liczby osób mogących zapoznać się z Informacjami Poufnymi.

10.6. Klient ujawniając Informacje Poufne i powołując się na okoliczności wskazane w pkt. 10.5 jest zobowiązany do udowodnienia tych okoliczności.

10.7. Postanowienia niniejszego punktu 10 RU wiążą Klienta przez okres trzech lat od daty, w której nastąpiło wygaśnięcie, odstąpienie lub rezygnacja z Usługi, niezależnie od przyczyn.

10.8. Informacje Poufne mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ujawnienie ww. Informacji Poufnych będące naruszeniem powołanych powyżej przepisów prawa podlega odpowiedzialności karnej w nich określonej, także po ustaniu RU z jakichkolwiek przyczyn.

10.9. Klient jest zobowiązany do upewnienia się, że wszelkie osoby, włączywszy pracowników własnych i Uprawnionych Użytkowników, które mają dostęp do Usługi, będą powiadomione o treści niniejszego punktu 10 i zgodzą się na jego warunki.

10.10. Klient jest zobowiązany niezwłocznie usunąć konto Uprawnionego Użytkownika, z którym rozwiązano umowę o pracę/umowę o współpracy niezależnie od przyczyny lub który narusza warunki RU.

10.11. Klient ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych za działania lub zaniechania pracowników oraz współpracowników, a także Uprawnionych Użytkowników jak za własne działania lub zaniechania.

11. DANE OSOBOWE

11.1. Współadministratorem danych osobowych Klienta lub Uprawnionego Użytkownika jest Konsorcjum spółek Adres:Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Kantar Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

11.2. Adres do korespondencji: Kantar Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Konesera 9 , 03-736 Warszawa, Polska. Inspektorem Danych Osobowych, z którym można skontaktować się w sprawie ochrony danych przez formularz kontaktowy na stronie i pod adresem e-mail podany na stronie lub Platformie lub pisemnie na adresy wskazane w pkt. 11.

11.3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych Klienta lub Uprawnionego Użytkownika:

11.3.1. w celu zawarcia umowy na realizację Usługi w oparciu o RU na podstawie zgody Klienta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

11.3.2. w celu wykonania Usługi na podstawie RU, jeśli zostały zaakceptowane (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

11.3.3. w celach analitycznych: lepszego doboru usług do potrzeb Klienta, obsługi Klienta, ogólnej optymalizacji Usługi i produktów Konsorcjum, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o Kliencie dla analizy finansowej Konsorcjum lub spółek powiązanych, w celach statystycznych, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

11.3.4. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

11.3.5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

11.3.6. w celu badania satysfakcji Klienta określania jakości obsługi Konsorcjum oraz poziomu zadowolenia Klienta z produktów i usług będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

11.3.7. w celu oferowania Klientowi przez Konsorcjum produktów i usług Konsorcjum bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Klienta, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

11.3.8. w celu oferowania Klientowi bezpośrednio produktów i usług firm współpracujących z Konsorcjum (partnerów Konsorcjum), w szczególności podmiotów z grup kapitałowych członków Konsorcjum np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Klienta, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu członków Konsorcjum i partnerów (marketing pośredni) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO); jeśli Klient wyraził na to zgodę.

11.4. Klientowi przysługuje prawo do wycofania zgody wyrażonej w celu oferowania Klientowi bezpośrednio produktów i usług firm współpracujących z Konsorcjum (partnerów Konsorcjum), w szczególności podmiotów z grup kapitałowych członków Konsorcjum np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Klienta będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu członków Konsorcjum i partnerów (marketing pośredni) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Klienta przed jej wycofaniem.

11.5. Prawo do sprzeciwu

11.5.1. W każdej chwili przysługuje Klientowi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Konsorcjum przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych Klienta istnieją dla Konsorcjum ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów Klienta, praw i wolności lub dane Klienta będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

11.5.2. W każdej chwili przysługuje Klientowi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Klienta w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli Klient skorzysta z tego prawa – Konsorcjum zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

11.6. Okres przechowywania danych

11.6.1. Dane osobowe Klienta wynikające z akceptacji RU będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z RU czyli przez okres 3 + 1 lat, w tym 3 lata to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, a dodatkowy rok dotyczy roszczeń zgłoszonych przed upływem terminu przedawnienia i problemów z doręczeniem.

11.7. Konsorcjum może przetwarzać Dane Klienta dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług Konsorcjum do czasu, w którym Klient zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub Konsorcjum ustali, że dane uległy dezaktualizacji.

11.8. Odbiorcy danych.

11.8.1. Dane osobowe Klienta mogą zostać ujawnione podmiotom z grup kapitałowych członków Konsorcjum oraz partnerom Konsorcjum czyli firmom, z którymi Konsorcjum współpracuje łącząc produkty lub usługi.

11.8.2. Do danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy Konsorcjum (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód czy wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód.

11.9. Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO, Klientowi przysługuje:

11.9.1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

11.9.2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

11.9.3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

11.9.4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

11.9.5. prawo do przenoszenia danych;

11.9.6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11.10. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:

11.10.1. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i wykonywania Usługi.

11.11. Klient jest zobowiązany poinformować Uprawnionych Użytkowników o Klauzuli Informacyjnej w zakresie przetwarzania danych osobowych określonych w niniejszym punkcie.

12. PRZETWARZANIE DANYCH NIEBĘDĄCYCH DANYMI OSOBOWYMI

12.1.1. Konsorcjum będzie przetwarzać (analizować) dane dotyczące utworzonych i używanych przez Klienta Raportów, wyeksportowanych Raportów lub zakupionych Raportów Błyskawicznych w celach statystycznych oraz optymalizacji obsługi Klienta;

12.1.2. Konsorcjum będzie przetwarzać (analizować) procesy zakupowe Klienta na Platformie w celu dostosowania oferty promocyjnej dla Klienta;

12.1.3. Konsorcjum będzie rejestrować logi z Platformy w celach technicznych, analitycznych oraz dla optymalizacji bezpieczeństwa dostępu;

12.1.4. Konsorcjum będzie wykorzystywać pliki cookies w celach utrzymania sesji, indywidualizacji parametrów Platformy, profilowania przekazu marketingowego zgodnie z Informacją dotyczącą plików cookies zawartych na stronie.

13. PRAWA AUTORSKIE

13.1. Wszystkie elementy Platformy, Usługi, Raportów, Raportów Błyskawicznych, które spełniają cechy utworu, podlegają ochronie prawnoautorskiej na rzecz Konsorcjum.

13.2. Prawa autorskie lub wszelkie inne prawa własności intelektualnej, które obowiązują obecnie lub będą obowiązywać w przyszłości odnośnie do Platformy, Usługi, Raportów, Raportów Błyskawicznych przysługują Konsorcjum.

14. LICENCJE

14.1. W ramach Opłaty i pod warunkiem jej uiszczenia Klient otrzymuje Licencję smart na korzystanie z Wyników w ramach Usługi.

14.2. Konsorcjum udziela Klientowi niewyłącznej Licencji smart na czas nieokreślony wyłącznie w celu realizacji Usługi, na następujących polach eksploatacji w odniesieniu do Raportów (tylko Klient Subskrypcyjny) lub Raportów Błyskawicznych (Klient ad-hoc), jako produktów wytworzonych w oparciu o Metodologię smart z wykorzystaniem Wyników:

14.2.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową lecz jedynie w celach wskazanych w RU;

14.2.2. w zakresie rozpowszechniania opracowania utworu w sposób inny niż określony w pkt.

14.2.2 Umowy – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie opracowania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

14.3. Licencja smart jest ograniczona terytorialnie do terytorium Polski.

14.4. Licencja smart wygasa w momencie naruszenia RU przez Klienta lub przez Uprawnionych Użytkowników i skorzystania przez Konsorcjum z uprawnienia przewidzianego w ust. 17.6 .

14.5. Konsorcjum nie przenosi i nie udziela Klientowi uprawnienia do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z Usługi, opracowań Metodologii smart, Raportów i Raportów Błyskawicznych ani na wykonywanie pozostałych praw zależnych.

15. PRAWA I ZOBOWIĄZANIA KONSORCJUM

15.1. Konsorcjum świadczy Usługę zgodnie z RU.

15.2. Konsorcjum jest uprawnione w każdej chwili do zmiany, poprawek lub modyfikacji dowolnych elementów Wyników, Metodologii smart, Platformy, a w szczególności metod, prób, kwestionariuszy, badań, baz Wyników, raportów czy zasad oferowania Usługi lub usług.

15.3. Korzystanie z Wyników przez Klienta lub jakiegokolwiek Uprawnionego Użytkownika będzie odbywać się na ich wyłączne ryzyko, co w szczególności dotyczy decyzji biznesowych podejmowanych przez Klienta lub Uprawnionych Użytkowników na podstawie Wyników zawartych na Platformie, w Raportach lub Raportach Błyskawicznych, a odnoszących się do ich działalności.

15.4. Konsorcjum zastrzega, że możliwe są przerwy lub ograniczenia w dostępie do Usługi spowodowane aktualizacją oprogramowania, archiwizacją danych, pobieraniem nowych danych, serwisem infrastruktury serwerowej, usuwaniem usterek lub awarii. Konsorcjum o zaplanowanych oknach serwisowych będzie informować z odpowiednim wyprzedzeniem w mailu oraz panelu Klienta.

15.5. Konsorcjum uprawnione będzie do publikowania listy Klientów smart, chyba że Klient wyrazi w tym zakresie sprzeciw w formie dokumentowej.

16. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

16.1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. od 6.4 do 6.6 za ujawnianie Wyników, dystrybucję, udostępnianie, odsprzedawanie, użyczenie czy jakąkolwiek inną aktywność polegającą na ujawnieniu Wyników, treści Szablonów Raportów, Raportów czy Raportów Błyskawicznych, naruszenie RU, w szczególności naruszenie poufności, praw własności intelektualnej, Klient obciążony zostanie karą umowną w wysokości stanowiącej równowartość trzykrotności wartości rynkowej udostępnionych danych bądź informacji, co nie wyłącza prawa Konsorcjum do dochodzenia odpowiedzialności na zasadach ogólnych, do pełnej wysokości poniesionej szkody, w tym utraconych przez Konsorcjum korzyści.

17. ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUGI

17.1. W przypadku zakończenia Usługi świadczonej Klientowi Subskrypcyjnemu z przyczyn leżących po stronie Konsorcjum, Konsorcjum zwróci Klientowi Subskrypcyjnemu Opłatę rozliczoną proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca ważności Planu (liczonych pełnymi dniami).

17.2. Klient będzie uprawniony do zatrzymania i korzystania z wyeksportowanych Raportów lub z Raportów Błyskawicznych poza Platformą do celów przewidzianych w RU.

17.3. Po zakończeniu Okresu Dostępu Planu lub Raportu i w sytuacji, w której Klient Subskrypcyjny nie odnowił lub dokonał na Platformie rezygnacji z odnowienia Okresu Dostępu, dostęp do Usługi wygasa.

17.4. Panel Klienta Subskrypcyjnego jest utrzymywany na Platformie przez co najmniej miesiąc od dnia, w którym Dostęp do Usługi lub Platformy wygasł. Jeśli w tym okresie Klient nie wznowi Planu, panel Klienta może zostać trwale usunięty z Platformy.

17.5. Na prośbę Klienta Subskrypcyjnego istnieje możliwość wyłączenia jeszcze aktywnego panelu Klienta Subskrypcyjnego. Za wystarczającą przyjmuje się formę dokumentową. Opłata dokonana przez Klienta Subskrypcyjnego na Okres Dostępu nie podlega zwrotowi. Klient Subskrypcyjny nie może domagać się zwrotu Opłaty również w sytuacji, gdy powoływać się będzie na okoliczności leżące po jego stronie, jak np. że cel biznesowy wykorzystywania Usługi uległ dezaktualizacji.

17.6. Dostęp do Usługi i Platformy może zostać wyłączony, a RU rozwiązane w trybie natychmiastowym w sytuacji, w której nastąpi naruszenie RU przez Klienta.

18. ROZSTRZYGANIE SPORÓW, POWIADOMIENIA, POSTANOWIENIA KOŃCOWE

18.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym RU zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a wszelkie spory, które mogą wyniknąć pomiędzy stronami w związku z niniejszym RU rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Adres:Media Sp. z o.o. Powiadomienia doręczane odnośnie niniejszego RU muszą być przedstawione pisemnie i przesłane przez kuriera lub list polecony bądź doręczone osobiście na adres siedziby Konsorcjum umieszczony powyżej lub inny adres, jaki zostanie przedstawiony Klientowi. Wszelkie zmiany RU wymagają poinformowania Klienta.

18.2 Konsorcjum zachowuje prawo do wyłączenia konta Klienta Subskrypcyjnego i odstąpienia od umowy w dowolnym momencie i bez podania przyczyny na warunkach opisanych w 17.1 i bez innego odszkodowania.