Regulamin Usługi TGI smart

Stroną Regulaminu jest Konsorcjum firm
Kantar Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 59619 kapitał zakładowy 1.000.000 PLN w pełni opłacony, NIP 5260211819, REGON 011003524 oraz Energy Data Lab sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i adresem przy ul. Smolnej 32 lok. 17, 00-375 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000520279, NIP: 5213674357, kapitał zakładowy: 244.000,00 zł
Konsorcjum reprezentowane na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Energy Data Lab sp. z o.o., działające poprzez zarząd w składzie
Tomasz Rzepnicki – Prezes Zarządu oraz Arkadiusz Kalemba – Członek Zarządu zwani dalej łącznie Konsorcjum lub członkami Konsorcjum oraz Klient

1. DEFINICJE

1.1 Następujące wyrażenia będą interpretowane zgodnie z przedstawionymi poniżej znaczeniami:

Uprawnieni Użytkownicy - wyłącznie pracownicy lub współpracownicy Klienta świadczący usługi na jego rzecz, którzy pozostają w takim stosunku prawnym z Klientem w chwili przekazania im dostępu do Usługi, Dashboardów, Projektów lub Raportów

TGI - światowy standard pomiaru konsumpcji dóbr, usług i mediów oraz stylów życia, realizowany przez Kantar Polska S.A.

Wyniki TGI - dane zbierane przez Kantar Polska S.A. w badaniu TGI; Wyniki TGI wykorzystywane na Platformie są aktualizowane zazwyczaj co 3 miesiące i obejmują zawsze ostatnie 12 dostępnych miesięcy badania TGI – po każdej aktualizacji pojawiają się najnowsze zbadane miesiące, a znikają najstarsze

Metodologia TGI smart - system tworzenia predefiniowanych interaktywnych zestawów celowo dobranych analiz i wizualizacji Wyników TGI, opracowany przez Kantar Polska S.A.; TGI smart jest zastrzeżonym znakiem towarowym będącym wyłączną własnością Kantar Polska S.A.

Licencja TGI smart - licencja Kantar Polska S.A. na dostęp do Wyników TGI prezentowany w Dashboardach, Projektach i Raportach w ramach Usługi na Platformie z wykorzystaniem Metodologii TGI smart, udzielona Klientowi

Szablon Analiz - predefiniowany interaktywny zestaw celowo dobranych analiz i wizualizacji tworzonych przez Platformę w oparciu o Metodologię TGI smart z wykorzystaniem przetworzonych Wyników TGI; Szablon Analiz, jak i jego elementy składowe, wygląd, układ, są wyłączną własnością Konsorcjum, są objęte licencją TGI smart i podlegają ochronie prawnoautorskiej

Dashboard - zastosowanie Szablonu Analiz do jednej wybranej kategorii produktowej, zachowujące interaktywność. Z jednego Szablonu Analiz Klient może utworzyć tyle Dashboardów, dla ilu kategorii produktowych je wykupił. Dashboard dodatkowy to Dashboard nieobjęty ceną Planu Taryfowego, dokupiony oddzielnie przez Klienta

Projekt - Dashboard sparametryzowany (grupa celowa, okres analiz, waga, grupowanie marek itp.) i zapisany na Platformie przez użytkownika; Projekt pozostaje interaktywny, podobnie jak Dashboard. Z jednego Dashboardu użytkownik może utworzyć dowolnie wiele Projektów

Raport - Rezultat eksportu Projektu z Platformy przez użytkownika na dowolny nośnik danych do postaci pliku w formacie .pdf lub .xls; Raport nie może być dalej modyfikowany

Opłaty - wynagrodzenie uiszczane Konsorcjum przez Klienta za dostęp do Usługi

Cennik - tabela Opłat za dany Plan Taryfowy i Dashboardy dodatkowe

Okres Dostępu - okres dostępu do Planu Taryfowego lub do Dashboardu trwający zawsze 12 miesięcy

Platforma - platforma internetowa TGI smart służąca do realizacji Usługi, zawierająca panel Klienta; Platforma funkcjonuje w oparciu o model SaaS (Software as a Service)

Klient - oznacza przedsiębiorcę, któremu będzie udostępniany odpłatnie dostęp do Usługi na podstawie akceptacji niniejszego RU i pod warunkiem wniesienia Opłaty; w przypadku grupy kapitałowej, grupy negocjacyjnej, konsorcjum, kartelu itp. Klientem nie jest grupa kapitałowa, grupa negocjacyjna, konsorcjum czy kartel, lecz poszczególni ich członkowie oddzielnie

Usługa - dostęp do Platformy TGI smart, dający możliwość przeglądania, dokupowania, modyfikowania Dashboardów i Projektów oraz eksportowania ich jako Raportów

Plan Taryfowy (Plan) - wykupiony wariant Usługi zależny od wysokości Opłaty; Plan Taryfowy obejmuje: dostęp do Platformy, zarządzanie Upoważnionymi Użytkownikami, dostęp do wybranych Dashboardów, dostęp do odpowiedniego zestawu cech służących do definiowania grup celowych, dostęp do odpowiedniego zakresu funkcjonalności na Platformie

RU - oznacza niniejszy Regulamin Usługi

2. PROCEDURA REJESTRACYJNA. ZAMÓWIENIE PLANU TARYFOWEGO

2.1. Klientem może być tylko przedsiębiorca w rozumieniu w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 t.j. z dnia 2018.05.29).

2.2. Poprzez akceptację postanowień RU, osoba dokonująca rejestracji w imieniu Klienta jest traktowana jak osoba upoważniona do zaciągnięcia stosunku zobowiązaniowego, określonego RU w imieniu Klienta. Strony niniejszym wyłączają możliwość powoływania się przez Klienta na okoliczności dotyczące przekroczenia zakresu umocowania osoby dokonującej rejestracji, które miałyby wpłynąć na ważność oświadczenia woli w zakresie akceptacji RU. Osoba dokonująca rejestracji jest traktowana jako osoba czynna w lokalu przedsiębiorstwa w myśl przepisu art. 97 Kodeksu cywilnego.

2.3. Osoba dokonująca rejestracji oświadcza, że dane osobowe oraz dane podmiotu, na rzecz którego dokonuje rejestracji i akceptacji RU są prawdziwe, pod rygorem poniesienia pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej.

2.4. Po dokonaniu rejestracji Klient dokonuje wyboru Planu i sposobu wniesienia stosownej Opłaty.

3. PRZEDMIOT USŁUGI TGI SMART

3.1. Po wyborze Planu, zaakceptowaniu RU oraz dokonaniu Opłaty, Klient zamawia, a Konsorcjum zobowiązuje się realizować dla Klienta Usługę.

3.2. W ramach Opłaty, Klient otrzymuje:

3.2.1.1. Licencję TGI smart na korzystanie z Dashboardów, Projektów oraz Raportów generowanych w oparciu o Wyniki TGI na Platformie, ważną na terytorium Polski;

3.2.1.2. Dostęp do Usługi, świadczony w oparciu o niniejszy RU;

3.3. Klient może za dodatkową Opłatą wskazaną w Cenniku uzyskać dostęp do dodatkowego Dashboardu.

3.4. Badania TGI prowadzone są na całym świecie. Badanie TGI realizowane przez Kantar Polska S.A., które dostarcza Wyniki TGI wykorzystywane na Platformie, dotyczy wyłącznie terytorium Polski. Klient otrzymuje w ramach Usługi dostęp do Wyników TGI z ostatnich 12 dostępnych miesięcy objętych badaniem TGI.

4. OKRES OBOWIĄZYWANIA USŁUGI

4.1. Usługa jest uruchamiana w momencie zaksięgowania Opłaty na rachunku bankowym Konsorcjum. Klient niezwłocznie po potwierdzeniu zaksięgowania Opłaty otrzymuje mail dostępowy z łączem przekierowującym Klienta do strony logowania na Platformie.

4.2. Okres Dostępu do Planu Taryfowego trwa 12 miesięcy od zaksięgowania Opłaty na rachunku bankowym Konsorcjum.

4.3. Okres Dostępu do konkretnego Dashboardu trwa 12 miesięcy od momentu uzyskania do niego dostępu w ramach Planu lub od momentu zaksięgowania Opłaty w przypadku Dashboardu dodatkowego.

4.4. Dostęp do Planu i konkretnego Dashboardu ulega automatycznemu odnowieniu, zgodnie z procedurą odnowienia opisaną w pkt. 5 RU.

4.5. Okres Dostępu do Planu może zakończyć się w innym momencie niż Okres Dostępu do Dashboardu. Wynika to z faktu, że Klient może dokupować dodatkowe Dashboardy w różnych okresach, w trakcie trwania Okresu Dostępu do Planu.

4.6. W chwili, w której Klient rezygnuje z dostępu do Planu, automatycznie traci też dostęp do Dashboardów, choćby Okres Dostępu do Dashboardów jeszcze nie upłynął. Dany Dashboard jest przechowywany w panelu Klienta do czasu ustania Okresu Dostępu do tego Dashboardu, bez względu na to, czy ustał Okres Dostępu do Planu. W chwili, w której Klient rezygnuje z dostępu do Planu, automatycznie traci również wszystkie zapisane Projekty.

4.7. Po upływie Okresu Dostępu do Planu, w przypadku, w którym Klient nie zrezygnuje na Platformie z korzystania z Planu, Usługa w ramach danego Planu ulega automatycznie odnowieniu na kolejny Okres Dostępu, a Klient otrzymuje fakturę na kwotę wynikającą z Cennika za dany Plan. Analogicznie po upływie Okresu Dostępu do Dashboardu dodatkowego, w przypadku, w którym Klient nie zrezygnuje na Platformie z korzystania z danego Dashboardu dodatkowego, Okres Dostępu do tego Dashboardu ulega automatycznie odnowieniu na kolejny, a Klient otrzymuje fakturę na kwotę wynikającą z Cennika za dany Dashboard. Brak oświadczenia o rezygnacji oznacza kontynuację Usługi i skutkuje obowiązkiem dokonania Opłaty przez Klienta.

4.8. Terminy Okresu Dostępu podane w RU liczone są począwszy od dnia pierwszego miesiąca, w którym zaksięgowano Opłatę, aż do dnia dwunastego miesiąca odpowiadającego dniowi w którym zaksięgowano Opłatę. Oznacza to, że jeżeli Okres Dostępu zaczął się np. 15 października 2018 r., to kończy się 15 października 2019 r. i ulega automatycznemu odnowieniu z dniem 15października 2019 r. do 15 października 2020 r. itd.

5. PROCEDURA ODNAWIANIA LUB ZMIANY PLANU TARYFOWEGO

5.1. Wybrany Plan ulega automatycznemu odnowieniu o kolejne 12 miesięcy po upływie Okresu Dostępu. Jeśli Klient nie chce odnowienia Planu, powinien najpóźniej w dzień przed dniem, w którym nastąpiłoby odnowienie (dzień 12stego miesiąca odpowiadający dniowi, w którym zaksięgowano pierwszą Opłatę) dokonać na Platformie rezygnacji z odnowienia Planu. Platforma będzie automatycznie informować Klienta z miesięcznym wyprzedzeniem o zbliżającym się terminie automatycznego odnowienia Planu. Odnowienie odbywa się według Opłaty z Cennika. Dla przykładu: Okres Dostępu w ramach Planu wygasa 15 dnia miesiąca. 15 dnia miesiąca poprzedzającego (11stego miesiąca) Platforma informuje Klienta o tym fakcie. Następnie Platforma informuje o automatycznym odnowieniu Planu 14 dni przed automatycznym odnowieniem. W sytuacji, w której Klient nie dokonał na Platformie rezygnacji z automatycznego odnowienia, Plan ulega automatycznemu odnowieniu o kolejne 12 miesięcy. Klient miesiąc przed upływem terminu automatycznego odnowienia otrzyma fakturę proforma z terminem płatności 30 dni. Jeśli Klient nie opłaci faktury proforma w terminie 37 dni (faktura proforma przeterminowana o 7 dni), Konsorcjum zastrzega prawo do czasowego zablokowania Usługi do momentu dokonania Opłaty. W przypadku dokonania zaległej Opłaty, Okres Dostępu liczy się od dnia, w którym Opłata miał być terminowo dokonana. Termin ten wynika z faktury pro forma. Zablokowanie Usługi nie uchyla obowiązku dokonania Opłaty przez Klienta. Konsorcjum zastrzega prawo do wszczęcia windykacji zaległych Opłat. Szczegółowe zasady fakturowania wskazano w pkt. 8 RU.

5.2. Każdy Dashboard dodatkowy (tj. taki, który nie został udostępniony w ramach przysługującej Klientowi liczby Dashboardów w ramach danego Planu) po upływie Okresu Dostępu także ulega automatycznemu odnowieniu o kolejne 12 miesięcy według Opłaty z Cennika. Platforma będzie automatycznie informować Klienta z miesięcznym wyprzedzeniem o zbliżającym się automatycznym odnowieniu Okresu Dostępu do Dashboardu. Jeśli Klient nie chce odnowienia Okresu Dostępu do Dashboardu, powinien najpóźniej dzień przed dniem, w którym nastąpiłoby odnowienie, dokonać na Platformie rezygnacji z odnowienia danego Dashboardu dodatkowego. W sytuacji, w której Klient zrezygnuje z odnowienia dostępu do Dashboardu, Projekty utworzone w ramach tego Dashboardu będą przechowywane w panelu Klienta jako nieaktywne. Jednakże jeżeli dostęp do Dashboardu zostanie utracony w wyniku rezygnacji z Planu, zapisane Projekty również zostaną utracone. Procedura automatycznego odnawiania Dashboardu dodatkowego, jego opłacania oraz ewentualnej windykacji jest analogiczna do wskazanej w pkt. 5.1.

5.3. Zmiana Planu na niższy od Planu wykupionego może nastąpić dopiero po upływie Okresu Dostępu do Planu. Odbywa się to poprzez rezygnację na Platformie z Planu i ponowny zakup Usługi z niższym Planem.

5.4. Zmiana Planu na wyższy może nastąpić w każdej chwili, według decyzji Klienta. Wówczas Klient wnosi Opłatę odpowiadającą wybranemu, wyższemu Planowi. Potwierdzenie zaksięgowania Opłaty aktywuje nowy Plan i automatycznie dezaktywuje stary Plan. Okres Dostępu do Dashbordów objętych nowym Planem (nie dodatkowych) zaczyna być naliczany od początku wraz z Okresem Dostępu do tego Planu. Zapisane Projekty pozostaną dostępne. Okres Dostępu nowego Planu trwa na zasadach wskazanych w pkt. 4.

5.5. Klient może w każdej chwili dokupić Dashboard dodatkowy. Jeżeli Klient zrezygnuje z Planu po zakończeniu Okresu Dostępu do Planu i wcześniej niż zakończenie Okresu Dostępu do Dashboardu dodatkowego, Klient traci dostęp do Dashboardu dodatkowego, a Okres Dostępu do Dashboardu dodatkowego (12 miesięcy) nadal upływa. Jednak w przypadku, gdy Klient odnowi dotychczasowy Plan lub wykupi inny Plan i uzyska dostęp do Usługi, Dashboardy dodatkowe będą nadal dostępne przez ten Okres Dostępu jaki pozostał do ich odnowienia.

5.6. W przypadku zmiany Planu na wyższy, Klient uzyskuje dostęp do Dashboardów w liczbie przewidzianej dla danego Planu – Klient może wybrać Dashboardy dostępne w ramach dotychczasowego niższego Planu (domyślnie) i/lub nowe Dashboardy. Pozostałe Dashboardy dostępne w ramach wcześniejszego Planu Klient może pozostawić jako Dashboardy dodatkowe. Wybranym przez Klienta Dashboardom, w liczbie przewidzianej dla danego Planu w momencie przejścia na wyższy Plan, automatycznie odnawia się Okres Dostępu na kolejne 12 miesięcy, tak jak samemu Planowi i otrzymują one te funkcjonalności, które są dostępne w ramach danego Planu. Klient dokonuje wyboru Dashboardów, które chce odnowić w ramach wyższego Planu przed dokonaniem odnowienia wyższego Planu.

5.7. Konsorcjum zastrzega, że w przypadku braku wypełnienia obowiązku, o którym mowa w pkt. 9.4, odnowienie Okresu Dostępu do Planu lub Dashboardu dodatkowego będzie skuteczne także w przypadku wysłania informacji o zbliżającym się terminie automatycznego odnowienia na nieaktywną/niemonitorowaną skrzynkę email Klienta i wystawiona zostanie faktura. W przypadku braku opłacenia faktury, dostęp do Usługi zostanie wyłączony.

6. UPRAWNIENI UŻYTKOWNICY/ UŻYTKOWANIE WYNIKÓW TGI

6.1. Klient nie jest uprawniony do przekazywania Wyników TGI, Dashboardów, Projektów, Raportów lub dostępu do Usługi stronom trzecim za wyjątkiem Uprawnionych Użytkowników.

6.2. Na Kliencie spoczywa obowiązek udokumentowania, że w chwili przekazania, o którym mowa powyżej, podmiot, któremu przekazano dostęp, był Uprawnionym Użytkownikiem.

6.3. Korzystanie z Usługi przez Klienta i Uprawnionego Użytkownika będzie odbywać się w zgodzie i na zasadach RU, a Klient zobowiązuje się zadbać, by Uprawnieni Użytkownicy całkowicie stosowali się do ustaleń RU obowiązujących Klienta.

6.4. Klient jest uprawniony do wykorzystywania dostępu do Platformy, Wyników TGI oraz Dashboardów, Projektów i Raportów wyłącznie dla własnych potrzeb (w tym w publikacjach wewnętrznych), bez prawa do ich zbywania lub innego udostępniania w całości lub w części, w tym udostępniania nieodpłatnie na rzecz osób trzecich (w tym także podmiotów zależnych, stowarzyszonych, powiązanych kapitałowo lub powiązanych stosunkiem członkostwa) w jakiejkolwiek formie, zarówno na podstawie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy, sublicencji, użyczenia lub innych, jak i na podstawie innych czynności i działań (w tym także mediom lub podmiotom obsługującym je w zakresie sprzedaży reklam).

6.5. Klient jest uprawniony do wykorzystywania Wyników TGI wyłącznie w ramach Dashboardów i Projektów za pośrednictwem Platformy wyłącznie dla własnych celów oraz eksportowanych z niej Raportów także celem powoływania się na Wyniki TGI w kontaktach ze swoimi klientami, kontrahentami oraz podmiotami stowarzyszonymi lub powiązanymi kapitałowo w trakcie prowadzenia swojej działalności pod warunkiem, że zakres cytowanych Dashboardów, Projektów lub Raportów ograniczony będzie zakresem projektu, w ramach którego dokonywana jest dana prezentacja i będzie zgodny z profilem działalności Klienta. Klient zobowiązuje się powstrzymać od działań polegających i zmierzających do sytuacji, gdy podmiot trzeci uzyskuje od Klienta dostęp do Usługi lub Wyników TGI lub Dashboardów, Projektów lub Raportów wygenerowanych przez Klienta w celu uniknięcia zawarcia odrębnej w tym zakresie umowy z Konsorcjum lub uniknięcia dokonania rejestracji i uiszczenia Opłaty.

6.6. Jeśli Wyniki TGI, prezentowane przez Dashboardy, Projekty lub Raporty, zostaną przedstawione w formie cytatów, wizualizacji lub tabel w specjalnie przygotowanych raportach, planach, listach, memorandach lub prezentacjach wizualnych, drukach wewnętrznych, artykułach, wypowiedziach radiowych czy telewizyjnych, wówczas akredytacja taka musi być czytelna i widocznie przedstawiona jako informacja o Konsorcjum firm Kantar Polska. S.A., Energy Data Lab Sp. z o.o. i musi zawierać logo Kantar Polska. S.A., Energy Data Lab sp. z o.o oraz logo TGI smart.

6.7. Niedozwolone jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w warstwie oprogramowania Platformy.

6.8. Klient nie ma prawa korzystać z baz danych, jakie wykorzystuje Platforma.

6.9. Klient zobowiązuje się nie wykorzystywać dostępu do Platformy, Dashboardów, Projektów lub Raportów do tworzenia nowych baz danych, badań, czy też w celu fuzji danych bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Konsorcjum.

6.10. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za to, żeby dostęp do Usługi, Dashboardów Projektów czy Raportów nie wyszedł poza jego posiadanie lub kontrolę.

6.11. Klient nie będzie uprawniony do korzystania, użytkowania, publikowania, rozpowszechniania, ujawniania, sprzedawania lub powielania dostępu do Platformy, Dashboardów, Projektów, Raportów, Wyników TGI w całości lub w części w jakimkolwiek celu innym niż cele wyszczególnione w niniejszych RU. To postanowienie dotyczy także logo, znaków towarowych Kantar Polska. S.A., Energy Data Lab sp. z o.o i TGI smart.

6.12. Raport, który Klient wyeksportuje, pobierze na nośnik pamięci etc. nie może być modyfikowany, zmieniany, poddawany edycji jako podlegający pełnej ochronie prawnoautorskiej. Modyfikacja wyeksportowanego Raportu, jego wyglądu oraz treści jest uznawana za naruszenie własności intelektualnej Konsorcjum. Treść Dashboardu, Projektu czy Raportu jest generowana w oparciu o Metodologię TGI smart z wykorzystaniem Wyników TGI. Jakakolwiek ingerencja w treść Dashboardu, Projektu lub Raportu stanowi naruszenie Licencji TGI smart i jest traktowana jako naruszenie RU.

7. OPŁATY

7.1. Z tytułu świadczenia Usługi, Klient zobowiązuje się wnieść Opłatę za Plan. Klient wybiera, czy dokonuje Opłaty za pośrednictwem PayU, czy przelewem tradycyjnym.

7.2. Konsorcjum zastrzega, że z obiektywnych przyczyn technicznych sposób płatności za pośrednictwem PayU może być okresowo niedostępny. W przypadku niedostępności tego sposobu płatności, Platforma przekaże stosowną informację. Zostanie wówczas możliwość dokonania Opłaty przelewem tradycyjnym.

7.3. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem PayU, PayU nalicza Klientowi prowizję, wyliczoną przez system Platformy automatycznie, w zależności od wysokości kwoty transakcji lub wzrostu obrotów. Prowizja PayU widoczna jest w momencie dokonywania Opłaty. Klient może na tym etapie zrezygnować z dokonania Opłaty.

7.4. Konsorcjum nie odpowiada za zmiany cennika opłat i prowizji przez PayU jako podmiotu trzeciego.

7.5. Opłaty są naliczane Klientowi według Cennika zamieszczonego na Platformie.

7.6. Konsorcjum zastrzega, iż Cennik może ulec zmianie. O każdej zmianie Cennika Klient zostanie poinformowany odrębną wiadomością. Ewentualna zmiana Cennika nie będzie dotyczyła Planów lub Dashboardów wykupionych przed zmianą Cennika. Zmiana Cennika będzie obowiązywała jedynie dla Planów lub Dashboardów dokupowanych po zmianie Cennika.

7.7. Kwoty podane w Cenniku są kwotami netto. Do wysokości Opłaty należy dodać podatek VAT w wysokości obowiązującej w dacie dokonania Opłaty.

7.8. Konsorcjum zastrzega, że uruchomienie Usługi i uzyskanie dostępu do Platformy następuje dopiero w chwili zaksięgowania Opłaty na rachunku bankowym Konsorcjum. W sytuacji, w której Klient nie opłaci faktury proforma w terminie, a uzyskałby dostęp do Usługi lub w przypadkach, w których bank cofnąłby środki z rachunku z przyczyn nie leżących po stronie Konsorcjum, Konsorcjum zastrzega możliwość wyłączenia dostępu do Usługi.

7.9. Jeśli przedsiębiorstwo Klienta podlega jakiejkolwiek zmianie właściciela, ulega fuzji lub przejmuje kontrolę nad inną instytucją, niezależnie od tego czy ta instytucja jest Klientem, Opłaty należne z tytułu zawarcia niniejszej Umowy wciąż obowiązują.

8. ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI. FAKTURY

8.1. Klient wyraża zgodę na przesyłanie mu faktur drogą elektroniczną. Klient w każdej chwili może cofnąć zgodę. W takim przypadku Klient zobowiązany jest przesłać drogą elektroniczną oświadczenie o cofnięciu zgody i podać adres do korespondencji, pod którym będzie odbierał faktury w formie papierowej. Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur w formie papierowej bez podpisu wystawcy.

8.2. Wystawcą faktur i podmiotem rozliczającym Opłaty w imieniu Konsorcjum jest Energy Data Lab sp. z o.o.

8.3.1. Faktury wystawiane są tytułem Usługi z podaniem nazwy Planu i/lub z wyszczególnieniem Dashboardów dodatkowych z numeracją w danym miesiącu np. 1/09/2018, 3/10/2018 itd., z podaniem Okresów Dostępu Planu i/lub poszczególnych Dashboardów dodatkowych.

8.3.2. W przypadku, kiedy zakup Planu lub Dashboardu dodatkowego dokonywany jest w danym miesiącu lub w przypadku, gdy automatyczne odnowienie Okresu Dostępu do Planu lub Dashboardu dodatkowego przypada w danym miesiącu, faktura za Usługę wystawiana jest zbiorczo jednocześnie za Plan oraz za Dashboardy dodatkowe za dany miesiąc. Faktura za dany miesiąc sumuje zakupy i automatyczne odnowienia za dany miesiąc.

8.3.3. W chwili dokonania wyboru Planu i sposobu wykonania Opłaty, Platforma odsyła do systemu płatności PayU lub generuje dane do przelewu tradycyjnego.

8.3.3.1. Wybór przelewu tradycyjnego: Autoryzacja przelewu trwa do 2 dni roboczych. Po przejściu procesu zakupowego tj. wyborze Planu i Dashboardów dodatkowych, Klient otrzymuje fakturę proforma, na podstawie której dokonuje płatności. Po pomyślnej weryfikacji księgowania środków, Klient otrzymuje maila dostępowego do Platformy oraz w osobnym mailu fakturę. Za dzień dokonania płatności będzie uważany dzień uznania przez bank Konsorcjum polecenia przelewu od Klienta.

8.3.3.2. Wybór PayU (ekspress): możliwe jest dokonanie szybkiego przelewu, przelewu kartą płatniczą lub kartą kredytową. Po wyborze Planu i Dasboardów dodatkowych, Klient przekierowany jest do systemu PayU, gdzie wybiera dogodną formę płatności i dokonuje płatności na rachunek wskazany przez PayU. PayU w danym momencie automatycznie realizuje płatność, a środki są pobierane od Klienta. Po zakończeniu płatności, Klient otrzymuje maila dostępowego do Platformy oraz w osobnym mailu fakturę.

8.3.4. W przypadku, w którym Klient korzysta z Usługi od pewnego czasu i Okresy Dostępu do Usługi lub do danego Dashboardu kończą się w tym samym okresie (np. w trakcie jednego miesiąca), faktury wystawiane są w następujący sposób:

8.3.4.1. Konsorcjum wystawia zbiorczą fakturę proforma za Plany i wszystkie Dashboardy dodatkowe wykupione dotychczas, które mają podlegać automatycznemu odnowieniu, na 30 dni przed dniem, w którym ma nastąpić automatyczne odnowienie. Faktura proforma jest wystawiona z terminem płatności 30 dni. (Plany i Dashboardy odnawiają się z w tym dniu 12stego miesiąca, w jakim kończy się poprzedni Okres Dostępu. Klient ma 30 dni na opłacenie faktury proforma. W przypadku jej nieopłacenia w terminie 7 dni po dniu, w którym nastąpiło automatyczne odnowienie Okresu Dostępu do Planów i Dashboardów dodatkowych, Konsorcjum zastrzega prawo do czasowego zablokowania Usługi do momentu dokonania Opłaty. W przypadku dokonania zaległej Opłaty, Okres Dostępu liczy się od dnia, w którym Opłata miała być terminowo dokonana. Termin ten wynika z faktury pro forma. Zablokowanie Usługi nie uchyla obowiązku dokonania Opłaty przez Klienta. Konsorcjum zastrzega prawo do wszczęcia windykacji zaległych Opłat

8.3.4.2. Jeżeli Klient w danym miesiącu dokona na Platformie rezygnacji części Dashboardów, pozostała część ulega automatycznemu odnowieniu. W takiej sytuacji Klient otrzymuje zaktualizowaną fakturę proforma i dokonuje Opłaty za Plan i przedłużone Dashboardy. Termin płatności zaktualizowanej faktury pro forma pozostaje niezmieniony, postanowienie z pkt. 8.3.4.1. stosuje się. Po zaksięgowaniu Opłat na rachunku bankowym Konsorcjum, Konsorcjum najpóźniej następnego dnia roboczego wysyła Klientowi fakturę właściwą, z pozycjami, które zostały opłacone. W przypadku opłacenia zaktualizowanej faktury pro forma, postanowienia dotyczące czasowego zablokowania Usługi stosuje się.

8.4. W przypadku opóźnienia w zapłacie po pierwszym i każdym kolejnym odnowieniu Planu lub Dashboardu dodatkowego, Konsorcjum przysługują odsetki w wysokości maksymalnych odsetek ustawowych za opóźnienie.

8.5. Przy pierwszym zamówieniu Usługi i wyborze płatności przelewem tradycyjnym w przypadku braku dokonania Opłaty przez Klienta w ciągu 45 dni na podstawie otrzymanej faktury proforma, zamówienie wygasa po 45 dniach od jego złożenia.

9. KOMUNIKACJA Z KLIENTEM

9.1. Komunikacja z Klientem odbywa się drogą mailową, na adres skrzynki mailowej podanej przez Klienta w trakcie rejestracji oraz za pośrednictwem Platformy w panelu Klienta.

9.2. Konsorcjum zastrzega możliwość informowania Klienta o:

9.2.1. Nowych funkcjonalnościach i możliwościach Platformy, nowych rodzajach i funkcjonalnościach Szablonów Analiz etc.,

9.2.2. Upływających terminach ważności Planu lub Dashboardu, terminach automatycznego odnowienia,

9.2.3. Poprawnym zautoryzowaniu procesu zakupu, zaksięgowania środków na rachunku Konsorcjum,

9.2.4. Przesłaniu mailowo lub wygenerowaniu linka dostępowego do Platformy,

9.2.5. Pojawieniu się faktury proforma lub faktury w Platformie oraz przesyłania tych faktur drogą elektroniczną,

9.2.6. Dodaniu nowego Uprawnionego Użytkownika,

9.2.7.Oknach serwisowych lub okresach niedostępności do Usługi lub innych komunikatach technicznych.

9.3. Jeśli Klient wyraził zgodę na przesyłanie mu informacji handlowych drogą elektroniczną przy rejestracji na Platformę, Konsorcjum może przesyłać Klientowi informacje o:

9.3.1. Konferencjach, targach, wydarzeniach

9.3.2. Szkoleniach i warsztatach z obsługi TGI smart.

9.4. Klient ma obowiązek informować Konsorcjum w dowolny, wybrany przez siebie sposób o okolicznościach wpływających na brak dwustronnej komunikacji, w szczególności o sytuacji, w której dany adres email nie jest już obsługiwany, skrzynka nie jest przez Klienta monitorowana, pracownik/współpracownik, do którego należał adres email nie jest już pracownikiem/współpracownikiem etc.

9.5. W przypadku niedopełnienia obowiązku wskazanego w pkt. 9.4, w sytuacji, w której na nieaktywną lub niemonitorowaną skrzynkę będą wpływać informacje o automatycznym odnowieniu Planu i nastąpi automatyczne odnowienie Planu wobec braku oświadczenia o rezygnacji przez Klienta, Klient nie może się powoływać na okoliczność, że skrzynka email była nieaktywna lub niemonitorowana.

9.6. Jeśli Klient chce, aby wysyłano mu informacje wskazane w pkt. 9.3. powinien zaznaczyć okienko poniżej lub zapisać się do newslettera pisząc na zgoda@tgismart.com o następującej lub równoważnej treści:
Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji o nowych produktach Konsorcjum, aktualizacjach, ofertach specjalnych, promocjach oraz informacjach marketingowych przez Konsorcjum firm Kantar Polska S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Energy Data Lab sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

10. POUFNOŚĆ

10.1. Klient oraz Uprawnieni Użytkownicy są na takich samych zasadach zobowiązani zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje, w tym specyfikacje, plany, wzory, schematy, oprogramowanie, dane, a także informacje technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne, w których posiadanie mogli wejść w trakcie obowiązywania RU, w tym w szczególności Wyników TGI, Metodologi TGI smart, formy i wyglądu Dashboardów, interfejsów Platformy, treści niniejszych RU, niezależnie od formy przekazania tych informacji lub ich źródła (dalej jako „Informacje Poufne”);

10.2. Klient i Uprawnieni Użytkownicy mogą wykorzystywać Informacje Poufne jedynie w celach określonych w RU w punkcie 6 RU.

10.3. Klient i Uprawnieni Użytkownicy są zobowiązani podjąć wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących Informacje Poufne w myśl pkt. 10.1 nie ujawni tych Informacji Poufnych ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części, osobom trzecim, bez uzyskania uprzedniego wyraźnego upoważnienia od Konsorcjum.

10.4. Klient i Uprawnieni Użytkownicy nie mogą kopiować, powielać, ani w jakikolwiek sposób rozpowszechniać jakichkolwiek Informacji Poufnych w całości lub w części, z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów określonych w pkt. 6 RU.

10.5.Postanowienia pkt. 10.1-10.4 nie będą miały zastosowania w stosunku do tych Informacji Poufnych uzyskanych przez Klienta, które:

10.5.1. są opublikowane przez Konsorcjum, powszechnie znane lub urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszenia postanowień RU,

10.5.2. były uprzednio znane Klientowi lub Uprawnionemu Użytkownikowi bez obowiązku zachowania ich w poufności;

10.5.3. zostaną ujawnione przez Konsorcjum Klientowi lub Uprawnionemu Użytkownikowi bez obowiązku zachowania ich w poufności;

10.5.4. Zostaną ujawnione przez Klienta na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa: orzeczenia sądu lub decyzji właściwego organu, pod warunkiem bezzwłocznego zawiadomienia Strony Przekazującej w celu umożliwienia jej uchylenia albo ograniczenia obowiązku ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęcia przez Stronę Otrzymującą wszelkich zgodnych z prawem działań zmierzających do uchylenia albo ograniczenia obowiązku ujawnienia Informacji Poufnych i ograniczenia liczby osób mogących zapoznać się z Informacjami Poufnymi

10.6. Klient ujawniając Informacje Poufne i powołując się na okoliczności wskazane w pkt. 10.5 jest zobowiązany do udowodnienia tych okoliczności.

10.7. Postanowienia niniejszego punktu 10 RU wiążą Klienta przez okres obowiązywania RU oraz przez okres 3 (trzech) lat od daty ich ustania (rezygnacji z Usługi). Po ustaniu obowiązywania RU Klient zobowiązuje się zaprzestać wykorzystywania Informacji Poufnych Konsorcjum.

10.8. Informacje Poufne mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ujawnienie ww. Informacji Poufnych będące naruszeniem powołanych powyżej przepisów prawa podlega odpowiedzialności karnej w nich określonej, także po ustaniu RU z jakichkolwiek przyczyn.

10.9. Klient zobowiązuje się do upewnienia się, że wszelkie osoby, włączywszy pracowników własnych i Uprawnionych Użytkowników, które mają dostęp do Usługi, będą powiadomione o treści niniejszego punktu 10 i zgodzą się na jego warunki.

10.10. Klient jest zobowiązany niezwłocznie usunąć konto Uprawnionego Użytkownika, z którym rozwiązano umowę o pracę/umowę o współpracy niezależnie od przyczyny, lub który narusza warunki RU.

10.11. Klient ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych za działania pracowników oraz współpracowników, a także Uprawnionych Użytkowników.

11. DANE OSOBOWE

11.1. Współadministratorem danych osobowych Klienta lub Uprawnionego Użytkownika jest Konsorcjum firm Kantar Polska S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Energy Data Lab sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

11.2. Adres do korespondencji: Kantar Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa, Polska. Inspektorem Danych Osobowych, z którym można skontaktować się w sprawie ochrony danych przez formularz kontaktowy na stronie https://platform.tgismart.com; pod e-mailem [kontakt@tgismart.com]; pod numerem telefonu [+48 603 175 313] lub pisemnie na adres siedziby Kantar Polska S.A., wskazany w pkt 11.1.

11.3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych Klienta lub Uprawnionego Użytkownika:

11.3.1. w celu zawarcia RU na TGI smart na podstawie zgody Klienta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

11.3.2. w celu wykonania i na podstawie RU TGI smart, jeśli zostały zaakceptowane (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

11.3.3. w celach analitycznych: lepszego doboru usług do potrzeb Klienta, obsługi Klienta, ogólnej optymalizacji Usługi i produktów Konsorcjum, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy Kliencie dla analizy finansowej Konsorcjum lub spółek powiązanych, w celach statystycznych, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

11.3.4. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

11.3.5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

11.3.6. w celu badania satysfakcji Klienta oraz satysfakcji Klientów, określania jakości obsługi Konsorcjum oraz poziomu zadowolenia Klienta z produktów i usług będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

11.3.7. w celu oferowania Klientowi przez Konsorcjum produktów i usług Konsorcjum bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Klienta, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

11.3.8. W celu oferowania Klientowi bezpośrednio produktów i usług firm współpracujących z Konsorcjum (partnerów Konsorcjum), w szczególności podmiotów z grup kapitałowych członków Konsorcjum np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Klienta, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu członków Konsorcjum i partnerów (marketing pośredni) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO); jeśli Klient wyraził na to zgodę.

11.4. Klientowi przysługuje prawo do wycofania zgody wyrażonej w celu oferowania Klientowi bezpośrednio produktów i usług firm współpracujących z Konsorcjum (partnerów Konsorcjum), w szczególności podmiotów z grup kapitałowych członków Konsorcjum np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Klienta, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu członków Konsorcjum i partnerów (marketing pośredni) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Klienta przed jej wycofaniem.

11.5. Prawo do sprzeciwu

11.5.1. W każdej chwili przysługuje Klientowi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Konsorcjum przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych Klienta istnieją dla Konsorcjum ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów Klienta, praw i wolności lub dane Klienta będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

11.5.2. W każdej chwili przysługuje Klientowi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Klienta w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli Klient skorzysta z tego prawa – Konsorcjum zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

11.6.Okres przechowywania danych

11.6.1. Dane osobowe Klienta wynikające z akceptacji RU na TGI smart będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tymi RU czyli przez 3 +1 lat od końca roku, w którym wygasły RU TGI smart, w tym 3 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, a dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla RU kończących się w danym roku.

11.7. Konsorcjum może przetwarzać Dane Klienta dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług Konsorcjum do czasu, w którym Klient zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub Konsorcjum ustali, że dane uległy dezaktualizacji.

11.8.Odbiorcy danych

11.8.1. Dane osobowe Klienta mogą zostać ujawnione: podmiotom z grup kapitałowych członków Konsorcjum oraz partnerom Konsorcjum, czyli firmom, z którymi Konsorcjum współpracuje łącząc produkty lub usługi.

11.8.2. Do danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy Konsorcjum (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód.

11.9.Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO, Klientowi przysługuje:

11.9.1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

11.9.2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

11.9.3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

11.9.4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

11.9.5. prawo do przenoszenia danych;

11.9.6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11.10. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:

11.10.1.Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i wykonywania Usługi.

11.11. Klient jest zobowiązany poinformować Uprawnionych Użytkowników, którym daje dostęp do Usługi, o Klauzuli Informacyjnej w zakresie przetwarzania danych osobowych określonych w niniejszym punkcie.

12. PRZETWARZANIE DANYCH NIEBĘDĄCYCH DANYMI OSOBOWYMI

12.1.1. Konsorcjum będzie przetwarzać (analizować) dane dotyczące używanych przez Klienta Dashboardów, utworzonych Projektów oraz wyeksportowanych Raportów w celach statystycznych oraz optymalizacji obsługi Klienta;

12.1.2. Konsorcjum będzie przetwarzać (analizować) procesy zakupowe Klienta na Platformie w celu dostosowania oferty promocyjnej dla Klienta;

12.1.3. Konsorcjum będzie rejestrować logi z Platformy w celach technicznych, analitycznych oraz dla optymalizacji bezpieczeństwa dostępu;

12.1.4. Konsorcjum będzie wykorzystywać pliki cookies w celach utrzymania sesji, indywidualizacji parametrów Platformy, profilowania przekazu marketingowego zgodnie z Informacją dotyczącą plików cookies zawartych na stronie.

13. PRAWA AUTORSKIE

13.1. Wszystkie elementy Platformy, Usługi, Dashboardów, Projektów, Raportów, które spełniają cechy utworu, podlegają ochronie prawnoautorskiej na rzecz Konsorcjum.

13.2. Prawa autorskie lub wszelkie inne prawa własności intelektualnej, które obowiązują obecnie lub będą obowiązywać w przyszłości odnośnie do Platformy, Usługi, Dashboardów, Projektów, Raportów przysługują Konsorcjum.

14. LICENCJE

14.1. W ramach Opłaty i pod warunkiem jej uiszczenia Klient otrzymuje od Kantar Polska S.A. Licencję TGI smart na korzystanie z Usługi.

14.2. Kantar Polska S.A. udziela Klientowi niewyłącznej Licencji TGI smart na czas obowiązywania Planu lub Dashboardu, wyłącznie w celu realizacji Usługi, na następujących polach eksploatacji w odniesieniu do Dashboardów, Projektów oraz Raportów, jako produktów wytworzonych w oparciu o Metodologię TGI smart z wykorzystaniem Wyników TGI:

14.2.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, lecz jedynie w celach wskazanych w RU;

14.2.2. w zakresie rozpowszechniania opracowania utworu, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie opracowania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, lecz jedynie w celach wskazanych w RU;

14.2.3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 14.2.2 Umowy – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

14.3. Licencja TGI smart jest ograniczona terytorialnie do terytorium Polski.

14.4. Licencja TGI smart wygasa w momencie rezygnacji przez Klienta z Usługi.

14.5. Licencja TGI smart wygasa w momencie naruszenia RU przez Klienta lub przez Uprawnionych Użytkowników i skorzystania przez Konsorcjum z uprawnienia przewidzianego w ust. 17.6.

14.6. Konsorcjum nie przenosi i nie udziela Klientowi uprawnienia do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Metodologii TGI smart, Dashboardów, Projektów i Raportów i na wykonywanie pozostałych praw zależnych.

15. PRAWA I ZOBOWIĄZANIA KONSORCJUM

15.1. Konsorcjum świadczy Usługę zgodnie z RU.

15.2. Konsorcjum jest uprawnione w każdej chwili do zmiany, poprawek lub modyfikacji dowolnych elementów Wyników TGI, Metodologii TGI smart, Platformy, a w szczególności metod, próby, kwestionariusza badania TGI, bazy Wyników TGI.

15.3. Korzystanie z Wyników TGI przez Klienta lub jakiegokolwiek Uprawnionego Użytkownika będzie odbywać się na ich wyłączne ryzyko, co w szczególności dotyczy decyzji biznesowych podejmowanych przez Klienta lub Uprawnionych Użytkowników na podstawie Wyników TGI zawartych w Dashboardach, Projektach lub Raportach, a odnoszących się do ich działalności.

15.4. Konsorcjum zastrzega, że możliwe są przerwy lub ograniczenia w dostępie do Usługi spowodowane aktualizacją oprogramowania, archiwizacją danych, pobieraniem nowych danych, serwisem infrastruktury serwerowej, usuwaniem usterek lub awarii. Konsorcjum o zaplanowanych oknach serwisowych będzie informować z odpowiednim wyprzedzeniem w mailu oraz panelu Klienta.

15.5. Konsorcjum uprawnione będzie do publikowania listy Klientów TGI smart, chyba że Klient wyrazi w tym zakresie sprzeciw w formie dokumentowej.

16. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

16.1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 6.4-6.6 za ujawnianie Wyników TGI, dystrybucję, udostępnianie, odsprzedawanie, użyczenie czy jakąkolwiek inną aktywność polegającą na ujawnieniu Wyników TGI, treści czy formy Dashboardów, Projektów czy Raportów, naruszenie RU, w szczególności naruszenie poufności, praw własności intelektualnej, Klient obciążony zostanie karą umowną w wysokości stanowiącej równowartość 3 krotności wartości rynkowej udostępnionych danych bądź informacji, co nie wyłącza prawa Konsorcjum do dochodzenia odpowiedzialności na zasadach ogólnych, do pełnej wysokości poniesionej szkody, w tym utraconych przez Konsorcjum korzyści.

17. ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUGI

17.1. W przypadku zakończenia Usługi z przyczyn leżących po stronie Konsorcjum, Konsorcjum zwróci Klientowi Opłatę rozliczoną proporcjonalnie do czasu pozostałego do końca ważności Planu lub Dashboardu (liczonych pełnymi miesiącami).

17.2. Klient będzie uprawniony do zatrzymania i korzystania z Raportów poza Platformą do celów przewidzianych RU.

17.3. Po zakończeniu czasu trwania Planu lub Dashboardu, w sytuacji, w której Klient dokonał na Platformie rezygnacji z odnowienia Okresu Dostępu, dostęp do Usługi automatycznie wygasa.

17.4. Panel Klienta jest utrzymywany na Platformie przez okres 6 miesięcy od dnia, w którym Dostęp do Usługi lub Platformy wygasł. Jeśli Klient w tym okresie nie wznowi Planu, panel Klienta zostanie trwale usunięty z Platformy.

17.5. Na prośbę Klienta istnieje możliwość wyłączenia jeszcze aktywnego panelu Klienta. Za wystarczającą przyjmuje się formę dokumentową. Jednak Opłata dokonana przez Klienta na Okres Dostępu nie podlega zwrotowi. Klient nie może domagać się zwrotu Opłaty również w sytuacji, gdy powoływać się będzie się na okoliczności leżące po jego stronie, jak np., że cel biznesowy wykorzystywania Usługi uległ dezaktualizacji.

17.6. Dostęp do Usługi i Platformy może zostać wyłączony a RU rozwiązane w trybie natychmiastowym w sytuacji, w której nastąpi naruszenie RU przez Klienta.

18. ROZSTRZYGANIE SPORÓW, POWIADOMIENIA, POSTANOWIENIA KOŃCOWE

18.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym RU zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a wszelkie spory, które mogą wyniknąć pomiędzy stronami w związku z niniejszą Umową rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Energy Data Lab sp. z o.o.

18.2 Powiadomienia doręczane odnośnie niniejszej Umowy muszą być przedstawione pisemnie i przesłane przez kuriera lub list polecony bądź doręczone osobiście na adres siedziby Kantar Polska S.A. umieszczony powyżej lub inny adres, jaki zostanie przedstawiony Klientowi.

18.3 Wszelkie zmiany RU wymagają poinformowania Klienta.