Regulamin Usługi TGI smart

Stroną Regulaminu jest Konsorcjum firm
Kantar Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 59619 kapitał zakładowy 1.000.000 PLN w pełni opłacony, NIP 5260211819, REGON 011003524 oraz Codeshine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i adresem przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000520279, NIP: 5213674357, kapitał zakładowy: 194.400,00 zł
Konsorcjum reprezentowane na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Codeshine Sp. z o.o., działające poprzez zarząd w składzie:
Arkadiusz Kalemba – Prezes Zarządu, zwani dalej łącznie Konsorcjum lub członkami Konsorcjum oraz Klient

1. DEFINICJE

1.1 Następujące wyrażenia będą interpretowane zgodnie z przedstawionymi poniżej znaczeniami:

Uprawnieni Użytkownicy - wyłącznie pracownicy lub współpracownicy Klienta świadczący usługi na jego rzecz, którzy pozostają w takim stosunku prawnym z Klientem w chwili przekazania im dostępu do Usługi, do Raportów, do Wersji Raportów lub do Raportów Błyskawicznych

TGI - światowy standard pomiaru konsumpcji dóbr, usług i mediów oraz stylów życia, realizowany w Polsce przez Kantar Polska S.A.

Wyniki TGI - dane zbierane przez Kantar Polska S.A. w badaniu TGI; Wyniki TGI wykorzystywane na Platformie są aktualizowane zazwyczaj co 3 miesiące i obejmują zawsze ostatnie 12 dostępnych miesięcy badania TGI – po każdej aktualizacji pojawiają się najnowsze zbadane miesiące, a znikają najstarsze

Metodologia TGI smart - system tworzenia predefiniowanych zestawów celowo dobranych analiz i wizualizacji Wyników TGI, indywidualnie parametryzowanych przez Klienta, opracowany przez Kantar Polska S.A.; TGI smart jest zastrzeżonym znakiem towarowym będącym wyłączną własnością Kantar Polska S.A.

Licencja TGI smart - licencja Kantar Polska S.A. na Usługę, udzielona Klientowi

Szablon Raportu - predefiniowany zestaw celowo dobranych analiz i wizualizacji Wyników TGI tworzonych przez Platformę w oparciu o Metodologię TGI smart a następnie indywidualnie parametryzowanych przez Klienta; Szablon Raportu, jak i jego elementy składowe, wygląd, układ, są wyłączną własnością Konsorcjum, są objęte licencją TGI smart i podlegają ochronie prawnoautorskiej

Raport - zastosowanie jednego wybranego Szablonu Raportu do jednej wybranej kategorii produktowej z możliwością wielokrotnej jego parametryzacji przez Klienta Subskrypcyjnego parametry takie jak grupa celowa, okres analiz, waga, grupowanie marek itp. W ramach Planu Taryfowego z jednego Szablonu Raportu Klient Subskrypcyjny może utworzyć Raport dla jednej wybranej kategorii, a następnie wielokrotnie go modyfikować zmieniając pozostałe parametry Raportu (bez zmiany kategorii); zmiana kategorii produktowej oznacza utworzenie kolejnego Raportu; Raport dodatkowy to Raport nieobjęty ceną Planu Taryfowego, dokupiony oddzielnie przez Klienta Subskrypcyjnego; zakupione Raporty mogą być przeglądane przez Klienta Subskrypcyjnego na Platformie

Wariant Raportu - Raport sparametryzowany (parametry takie jak grupa celowa, okres analiz, grupowanie marek itp.) i zapisany na Platformie przez Klienta Subskrypcyjnego. W ramach Planu Taryfowego z jednego Raportu Klient Subskrypcyjny może utworzyć dowolnie wiele Wariantów Raportu. Wariant Raportu może zostać wyeksportowany z Platformy przez Klienta Subskrypcyjnego na dowolny nośnik danych do postaci pliku w formacie .pdf lub .xls

Raport Błyskawiczny - zastosowanie jednego wybranego Szablonu Raportu do jednej wybranej kategorii produktowej i sparametryzowanie go przez Klienta Ad hoc (parametry takie jak grupa celowa, okres analiz, grupowanie marek itp.). Z jednego Szablonu Raportu Klient Ad hoc może utworzyć jeden zindywidualizowany Raport Błyskawiczny po wybraniu kategorii i innych pożądanych parametrów. Raporty Błyskawiczne nie są objęte Planami Taryfowymi, są płatne indywidualnie

Opłaty - wynagrodzenie uiszczane Konsorcjum przez Klienta Subskrypcyjnego za Plan Taryfowy i Raporty lub przez Klienta Ad hoc za Raporty Błyskawiczne, zakupione w ramach Usługi

Cennik - tabela Opłat za: dany Plan Taryfowy, Raporty dodatkowe oraz Raporty Błyskawiczne

Okres Dostępu - okres dostępu Klienta Subskrypcyjnego do Planu Taryfowego lub do Raportu trwający zawsze 12 miesięcy

Platforma - platforma internetowa TGI smart służąca do realizacji Usługi, zawierająca panel Klienta; Platforma funkcjonuje w oparciu o model SaaS (Software as a Service)

Klient Subskrypcyjny - oznacza przedsiębiorcę, który w zakresie Usługi przez minimum rok subskrypcji ma wielokrotny dostęp do modyfikowalnych Raportów w liczbie zależnej od wykupionego Planu Taryfowego i któremu Usługa będzie udostępniana odpłatnie na podstawie akceptacji niniejszego RU pod warunkiem wniesienia Opłaty; w przypadku grupy kapitałowej, grupy negocjacyjnej, konsorcjum, kartelu itp. Klientem nie jest grupa kapitałowa, grupa negocjacyjna, konsorcjum czy kartel lecz poszczególni ich członkowie oddzielnie

Klient Ad-hoc - oznacza podmiot, któremu jednorazowo udostępnione zostaną Raporty Błyskawiczne na podstawie akceptacji niniejszego RU i pod warunkiem wniesienia Opłaty

Klient - Klient Subskrypcyjny lub Klient Ad hoc

Usługa - dostęp do Wyników TGI na Platformie prezentowanych w Raportach i Wariantach Raportów (Klienci Subskrypcyjni) lub w Raportach Błyskawicznych (Klienci Ad hoc), z wykorzystaniem Metodologii TGI smart, po ich zakupie na Platformie

Plan Taryfowy (Plan) - wykupiony przez Klienta Subskrypcyjnego wariant Usługi zależny od wysokości Opłaty; Plan Taryfowy obejmuje: dostęp do Platformy, zarządzanie Uprawnionymi Użytkownikami, dostęp do wybranych Raportów, dostęp do odpowiedniego zakresu funkcjonalności na Platformie

RU - oznacza niniejszy Regulamin Usługi

2. PROCEDURA ZAKUPOWA

2.1. Klientem Subskrypcyjnym może być tylko przedsiębiorca w rozumieniu w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 t.j. z dnia 2018.05.29). Klientem Ad hoc może być dowolny podmiot, mający zdolność do czynności prawnych, w tym osoba fizyczna dokonująca zakupu w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą (konsument).

2.2. Poprzez akceptację postanowień RU, osoba dokonująca zakupów w ramach Usługi w imieniu Klienta jest traktowana jako osoba upoważniona do zaciągnięcia stosunku zobowiązaniowego, określonego w RU w imieniu Klienta. Strony niniejszym wyłączają możliwość powoływania się przez Klienta na okoliczności dotyczące przekroczenia zakresu umocowania osoby dokonującej zakupu w ramach Usługi, które miałyby wpłynąć na ważność oświadczenia woli w zakresie akceptacji RU. W przypadku, w którym osoba dokonująca zakupów w ramach Usługi nie uzyska potwierdzenia zakupu od Klienta, ponosi ona osobistą odpowiedzialność z tytułu Opłat za Usługę.

2.3. Osoba dokonująca zakupu w ramach Usługi oświadcza, że dane osobowe oraz dane podmiotu, na rzecz którego dokonuje tego zakupu i akceptacji RU są prawdziwe, pod rygorem poniesienia pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej.

2.4. W przypadku zakupu w ramach Usługi przez Klienta Ad-Hoc będącego konsumentem, Klient Ad-Hoc będący konsumentem przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że

2.4.1. Raport Błyskawiczny jest treścią cyfrową, a przystąpienie do zrealizowania Usługi (moment dokonania Opłaty) oznacza dobrowolne zrzeczenie się ustawowego prawa do odstąpienia od realizacji Usługi na podstawie RU (art. 38 pkt. 1 ustawy o prawach konsumenta);

2.4.2. Raport Błyskawiczny jest treścią cyfrową, której przedmiotem jest treść nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (art. 38 pkt. 3 ustawy o prawach konsumenta);

2.4.3. Przedmiotem Usługi jest dostęp do Wyników TGI prezentowanych w Raportach Błyskawicznych; szczegółowy opis znajduje się w pkt. 3 RU;

2.4.4. Dane identyfikujące Konsorcjum podane są w komparycji RU (przed pkt. 1 Definicje) oraz w zakładce „O nas”;

2.4.5. Dane kontaktowe, pod którymi konsument może skontaktować się z Konsorcjum, w tym dedykowany formularz kontaktowy znajdują się w zakładce „Wsparcie”;

2.4.6. Cennik za Raporty Błyskawiczne znajduje się w zakładce Cennik; cena za Raport Błyskawiczny jest kwotą netto, prezentowaną także po doliczeniu aktualnej stawki podatku VAT w odrębnej pozycji (cena brutto zawierająca podatek VAT); ceną dla Konsumenta jest zawsze kwota brutto; cennik podlega aktualizacjom bez konieczności zmiany RU;

2.4.7. Opłaty oraz sposób ich uiszczania opisane są szczegółowo w pkt. 7 i 8 RU;

2.4.8. Raport Błyskawiczny udostępniany jest konsumentowi do pobrania niezwłocznie po dokonaniu Opłaty; link do wygenerowania Raportu Błyskawicznego ważny jest 30 dni; po tym czasie link wygasa; w przypadku wygaśnięcia linku należy skontaktować się z Konsorcjum przez formularz kontaktowy; Konsorcjum nie udziela gwarancji na możliwość wygenerowania Raportu Błyskawicznego po upływie 30 dni, o których mowa w zdaniu poprzednim;

2.4.9. Konsorcjum nie uwzględnia reklamacji Usługi czy Raportu Błyskawicznego w szczególności, jeśli konsument jest niezadowolony jest nieusatysfakcjonowany z wyników Raportu Błyskawicznego; Reklamacja może być uwzględniona w sytuacji, w której Raport Błyskawiczny został wygenerowany w postaci niekompletnej lub zawierającej błędy z przyczyn technicznych;

2.4.9.1. Konsument może dokonać zgłoszenia reklamacyjnego przez formularz kontaktowy; nie jest wymagane zachowanie szczególnej formy poza podaniem minimalnego zakresu informacji, na czym polega wada Raportu Błyskawicznego;

2.4.9.2. Konsument powinien przesłać niekompletny lub zawierający błędy Raport do Konsorcjum przez formularz kontaktowy lub e-mail w celu weryfikacji;

2.4.9.3. Konsorcjum udzieli odpowiedzi na reklamację niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w terminie do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji;

2.4.9.4. W przypadku uwzględnienia reklamacji konsument może wybrać jedną z dwóch opcji: zwrot Opłaty na podany numer konta, z którego dokonano Opłaty lub wygenerowanie linku do ponownego Raportu Błyskawicznego, którego dotyczyła reklamacja;

2.4.10. Do korzystania z Usługi niezbędny jest dostęp do skrzynki e-mail;

2.4.11. Raport Błyskawiczny może być wygenerowany do pliku w formacie .pdf i zapisany na dysku komputera lub innego urządzenia (tabletu, smartfonu); do prawidłowego wyświetlania Raportu Błyskawicznego niezbędne jest posiadanie programu obsługującego format .pdf, jak np. Adobe Acrobat Reader, FoxitReader itp., a dla urządzeń mobilnych przeglądarki internetowej obsługującej ten format.

3. PRZEDMIOT USŁUGI TGI SMART

3.1. Po zaakceptowaniu RU w ramach Opłaty:

3.1.1. Klient Subskrypcyjny otrzymuje Licencję TGI smart na korzystanie z opłaconych Raportów oraz Wariantów Raportów generowanych w oparciu o Wyniki TGI na Platformie, ważną na terytorium Polski. Klient Subskrypcyjny może za dodatkową Opłatą wskazaną w Cenniku uzyskać dostęp do dodatkowego Raportu. Klient Subskrypcyjny niezwłocznie po potwierdzeniu zaksięgowania Opłaty na rachunku bankowym Konsorcjum otrzymuje mail dostępowy z linkiem przekierowującym go do strony logowania na Platformie.

3.1.2. Klient Ad hoc otrzymuje Licencję TGI smart na korzystanie z opłaconych Raportów Błyskawicznych. Klient Ad hoc niezwłocznie po potwierdzeniu zaksięgowania Opłaty na rachunku bankowym Konsorcjum otrzymuje mail dostępowy z linkiem przekierowującym go do strony na Platformie, na której może sparametryzować i wygenerować Raport Błyskawiczny. Platforma automatycznie wygeneruje Raport Błyskawiczny i prześle go na adres e-mail Klienta, podany w trakcie procedury zakupowej. Ważność linku do wygenerowania Raportu Błyskawicznego na Platformie wynosi 30 dni od dnia przekazania Klientowi potwierdzenia realizacji Opłaty.

3.2. Badania TGI prowadzone są na całym świecie. Badanie TGI realizowane przez Kantar Polska S.A., które dostarcza Wyniki TGI wykorzystywane na Platformie, dotyczy wyłącznie terytorium Polski. Klient otrzymuje w ramach Usługi dostęp do Wyników TGI z ostatnich 12 dostępnych miesięcy objętych badaniem TGI.

4. OKRES OBOWIĄZYWANIA USŁUGI DLA KLIENTA SUBSKRYPCYJNEGO

4.1. Okres Dostępu do Planu Taryfowego trwa 12 miesięcy od zaksięgowania Opłaty na rachunku bankowym Konsorcjum.

4.2. Okres Dostępu do konkretnego Raportu trwa 12 miesięcy od momentu uzyskania do niego dostępu w ramach Planu lub od momentu zaksięgowania Opłaty w przypadku Raportu dodatkowego.

4.3. Dostęp do Planu i konkretnego Raportu ulega automatycznemu odnowieniu, zgodnie z procedurą odnowienia opisaną w pkt. 5 RU.

4.4. Okres Dostępu do Planu może zakończyć się w innym momencie niż Okres Dostępu do Raportu. Wynika to z faktu, że Klient Subskrypcyjny może dokupować dodatkowe Raporty w różnych okresach, w trakcie trwania Okresu Dostępu do Planu.

4.5. W chwili, w której Klient Subskrypcyjny rezygnuje z dostępu do Planu, automatycznie traci też dostęp do Raportów, choćby Okres Dostępu do nich jeszcze nie upłynął. Dany Raport jest jednak przechowywany w panelu Klienta Subskrypcyjnego do czasu ustania Okresu Dostępu do tego Raportu, bez względu na to, czy ustał Okres Dostępu do Planu. W chwili, w której Klient Subskrypcyjny rezygnuje z dostępu do Planu, automatycznie traci również wszystkie zapisane Warianty Raportów. W przypadku ponownego wykupienia dostępu do Planu przez Klienta Subskrypcyjnego odzyska on dostęp do tych Raportów, dla których Okres Dostępu jeszcze nie wygasł, do końca trwania Okresów Dostępu tych Raportów.

4.6. Brak oświadczenia o rezygnacji z dostępu do Planu przez Klienta Subskrypcyjnego oznacza kontynuację Usługi i skutkuje obowiązkiem dokonania Opłaty za kolejny Okres Dostępu do Planu. Po upływie Okresu Dostępu do Planu, w przypadku, w którym Klient Subskrypcyjny nie zrezygnuje na Platformie z korzystania z Planu, Usługa w ramach danego Planu ulega automatycznie odnowieniu na kolejny Okres Dostępu, a Klient Subskrypcyjny otrzymuje fakturę na kwotę wynikającą z Cennika za dany Plan. Analogicznie po upływie Okresu Dostępu do Raportu dodatkowego, w przypadku, w którym Klient Subskrypcyjny nie zrezygnuje na Platformie z korzystania z danego Raportu dodatkowego, Okres Dostępu do tego Raportu ulega automatycznie odnowieniu na kolejny Okres Dostępu do Raportu dodatkowego, a Klient Subskrypcyjny otrzymuje fakturę na kwotę wynikającą z Cennika za dany Raport.

4.7. Terminy Okresu Dostępu podane w RU liczone są począwszy od dnia pierwszego miesiąca, w którym zaksięgowano Opłatę, aż do dnia dwunastego miesiąca odpowiadającego dniowi w którym zaksięgowano Opłatę. Oznacza to, że jeżeli Okres Dostępu zaczął się np. 15 października 2018 r., to kończy się 15 października 2019 r. i ulega automatycznemu odnowieniu z dniem 15 października 2019 r. do 15 października 2020 r. itd.

4.8. Zmiany RU będą każdorazowo komunikowane Klienta Subskrypcyjnemu poprzez mailing do obecnych Klientów Subskrypcyjnych z zawiadomieniem o wprowadzonych zmianach.

5. PROCEDURA ODNAWIANIA LUB ZMIANY PLANU TARYFOWEGO DLA KLIENTA SUBSKRYPCYJNEGO

5.1. Wybrany Plan ulega automatycznemu odnowieniu o kolejne 12 miesięcy po upływie Okresu Dostępu. Jeśli Klient Subskrypcyjny nie chce odnowienia Planu, powinien najpóźniej w dzień przed dniem, w którym nastąpiłoby odnowienie (dzień dwunastego miesiąca odpowiadający dniowi, w którym zaksięgowano pierwszą Opłatę) dokonać na Platformie rezygnacji z odnowienia Planu. Platforma będzie automatycznie informować Klienta Subskrypcyjnego z miesięcznym wyprzedzeniem o zbliżającym się terminie automatycznego odnowienia Planu. Odnowienie odbywa się według Opłaty z Cennika. Dla przykładu: Okres Dostępu w ramach Planu wygasa 15 dnia miesiąca. 15 dnia miesiąca poprzedzającego (jedenastego miesiąca) Platforma informuje Klienta Subskrypcyjnego o tym fakcie. Następnie Platforma informuje o automatycznym odnowieniu Planu 14 dni przed automatycznym odnowieniem. W sytuacji, w której Klient Subskrypcyjny nie dokonał na Platformie rezygnacji z automatycznego odnowienia, Plan ulega automatycznemu odnowieniu o kolejne 12 miesięcy. Klient Subskrypcyjny miesiąc przed upływem terminu automatycznego odnowienia otrzyma fakturę proforma z terminem płatności 30 dni. Jeśli nie opłaci faktury proforma w terminie 37 dni (faktura proforma przeterminowana o 7 dni), Konsorcjum zastrzega prawo do czasowego zablokowania Usługi do momentu dokonania Opłaty. W przypadku dokonania zaległej Opłaty, Okres Dostępu liczy się od dnia, w którym Opłata miała być terminowo dokonana. Termin ten wynika z faktury pro forma. Zablokowanie Usługi nie uchyla obowiązku dokonania Opłaty przez Klienta Subskrypcyjnego. Szczegółowe zasady fakturowania wskazano w pkt. 8 RU.

5.2. Każdy Raport dodatkowy (tj. taki, który został udostępniony ponad liczbę przysługujących Klientowi Subskrypcyjnemu Raportów w ramach danego Planu) po upływie Okresu Dostępu także ulega automatycznemu odnowieniu o kolejne 12 miesięcy według Opłaty z Cennika. Platforma będzie automatycznie informować Klienta Subskrypcyjnego z miesięcznym wyprzedzeniem o zbliżającym się automatycznym odnowieniu Okresu Dostępu do Raportu. Jeśli Klient Subskrypcyjny nie chce odnowienia Okresu Dostępu do Raportu, powinien najpóźniej dzień przed dniem, w którym nastąpiłoby odnowienie, dokonać na Platformie rezygnacji z odnowienia danego Raportu dodatkowego. W sytuacji, w której Klient Subskrypcyjny zrezygnuje z odnowienia dostępu do Raportu dodatkowego, Warianty tego Raportu będą przechowywane w panelu Klienta Subskrypcyjnego jako nieaktywne. Jednakże jeżeli dostęp do Raportu zostanie utracony w wyniku rezygnacji z Planu, zapisane Warianty tego Raportu również zostaną utracone. W przypadku ponownego wykupienia Planu przez Klienta Subskrypcyjnego, odzyska on dostęp do tych Raportów dodatkowych, dla których Okres Dostępu jeszcze nie wygasł, do końca trwania Okresów Dostępu tych Raportów dodatkowych. Procedura automatycznego odnawiania Raportu dodatkowego i jego opłacania jest analogiczna do wskazanej w pkt. 5.1.

5.3. Zmiana Planu na niższy od Planu wykupionego może nastąpić dopiero po upływie Okresu Dostępu do Planu. Odbywa się to poprzez rezygnację na Platformie z Planu i ponowny zakup Usługi z niższym Planem.

5.4. Zmiana Planu na wyższy może nastąpić w każdej chwili, według decyzji Klienta Subskrypcyjnego. Wówczas wnosi on Opłatę odpowiadającą wybranemu, wyższemu Planowi. Potwierdzenie zaksięgowania Opłaty aktywuje nowy Plan i automatycznie dezaktywuje stary Plan. Okres Dostępu do Raportów objętych nowym Planem (nie dodatkowych) zaczyna być naliczany od początku wraz z Okresem Dostępu do tego Planu. Zapisane Warianty Raportów ze starego Planu pozostaną dostępne. Okres Dostępu nowego Planu trwa na zasadach wskazanych w pkt. 4.

5.5. Klient Subskrypcyjny może w każdej chwili dokupić Raport dodatkowy o rocznym okresie Dostępu. Jeżeli jednak Klient Subskrypcyjny zrezygnuje z Planu po zakończeniu Okresu Dostępu do Planu i wcześniej niż upłynie Okres Dostępu do Raportu dodatkowego, utraci on dostęp także do Raportu dodatkowego. W takim przypadku Okres Dostępu do Raportu dodatkowego (12 miesięcy) biegnie jednak dalej i o ile Klient Subskrypcyjny odnowi dotychczasowy Plan lub wykupi inny Plan i uzyska dostęp do Usługi, Raporty dodatkowe zostaną ponownie udostępnione na pozostałą dla nich część Okresu Dostępu.

5.6. W przypadku zmiany Planu na wyższy, Klient Subskrypcyjny uzyskuje dostęp do Raportów w liczbie przewidzianej dla danego Planu – Klient Subskrypcyjny może wybrać Raporty dostępne w ramach dotychczasowego niższego Planu (domyślnie) i/lub nowe Raporty. Pozostałe Raporty dostępne w ramach wcześniejszego Planu Klient Subskrypcyjny może pozostawić jako Raporty dodatkowe. Wybranym przez Klienta Raportom w liczbie przewidzianej dla danego Planu w momencie przejścia na wyższy Plan automatycznie odnawia się Okres Dostępu na kolejne 12 miesięcy, tak jak samemu Planowi i otrzymują one te funkcjonalności, które są dostępne w ramach danego Planu. Klient Subskrypcyjny dokonuje wyboru Raportów, które chce odnowić w ramach wyższego Planu przed dokonaniem odnowienia wyższego Planu.

5.7. Konsorcjum zastrzega, że w przypadku braku wypełnienia obowiązku, o którym mowa w pkt. 9.4, odnowienie Okresu Dostępu do Planu lub Raportu dodatkowego będzie skuteczne także w przypadku wysłania informacji o zbliżającym się terminie automatycznego odnowienia na nieaktywną/niemonitorowaną skrzynkę email Klienta Subskrypcyjnego i wystawiona zostanie faktura. W przypadku braku opłacenia faktury, dostęp do Usługi zostanie wyłączony.

6. UPRAWNIENI UŻYTKOWNICY/ UŻYTKOWANIE WYNIKÓW TGI

6.1. Klient nie jest uprawniony do przekazywania nikomu Wyników TGI. Klient nie jest uprawniony do przekazywania Raportów, Wariantów Raportów, Raportów Błyskawicznych ani dostępu do Platformy stronom trzecim za wyjątkiem Uprawnionych Użytkowników.

6.2. Na Kliencie spoczywa obowiązek udokumentowania, że w chwili przekazania, o którym mowa powyżej, podmiot, któremu przekazano dostęp, był Uprawnionym Użytkownikiem.

6.3. Korzystanie z Usługi przez Klienta i Uprawnionego Użytkownika będzie odbywać się w zgodzie i na zasadach RU, a Klient zobowiązuje się zadbać, by Uprawnieni Użytkownicy całkowicie stosowali się do ustaleń RU obowiązujących Klienta.

6.4. Klient jest uprawniony do wykorzystywania dostępu do Platformy, Wyników TGI oraz Raportów, Wariantów Raportów i Raportów Błyskawicznych wyłącznie dla własnych potrzeb (w tym w publikacjach wewnętrznych), bez prawa do ich zbywania lub innego udostępniania w całości lub w części, w tym udostępniania nieodpłatnie na rzecz osób trzecich (w tym także podmiotów zależnych, stowarzyszonych, powiązanych kapitałowo lub powiązanych stosunkiem członkostwa) w jakiejkolwiek formie, zarówno na podstawie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy, sublicencji, użyczenia lub innych, jak i na podstawie innych czynności i działań, (w tym także mediom lub podmiotom obsługującym je w zakresie sprzedaży reklam).

6.5. Klient jest uprawniony do wykorzystywania Wyników TGI wyłącznie za pośrednictwem Platformy w ramach Raportów i Wariantów Raportów (tylko Klient Subskrypcyjny) lub Raportów Błyskawicznych (Klient Ad hoc) wyłącznie dla własnych celów. Klient może wykorzystywać Raporty i Warianty Raportów (tylko Klient Subskrypcyjny) lub Raporty Błyskawiczne (Klient Ad hoc) także celem powoływania się na Wyniki TGI w kontaktach ze swoimi klientami, kontrahentami oraz podmiotami stowarzyszonymi lub powiązanymi kapitałowo w trakcie prowadzenia swojej działalności na prawach cytatu pod warunkiem, że zakres cytowanego fragmentu Wyników TGI ograniczony będzie zakresem projektu, w ramach którego dokonywana jest dana prezentacja i będzie zgodny z profilem działalności Klienta. Klient zobowiązuje się powstrzymać od działań polegających i zmierzających do sytuacji, gdy podmiot trzeci uzyskuje od Klienta lub za jego pośrednictwem dostęp do Wyników TGI, Raportów, Wariantów Raportów lub Raportów Błyskawicznych wygenerowanych przez Klienta w celu uniknięcia zawarcia odrębnej w tym zakresie umowy z Konsorcjum lub z Kantar Polska S.A. lub w celu uniknięcia uiszczenia Opłaty.

6.6. Jeśli Wyniki TGI, prezentowane przez Raporty, Warianty Raportów lub Raporty Błyskawiczne, zostaną przedstawione w formie cytatów, wizualizacji lub tabel w specjalnie przygotowanych raportach, planach, listach, memorandach lub prezentacjach wizualnych, drukach wewnętrznych, artykułach, wypowiedziach radiowych czy telewizyjnych, wówczas akredytacja taka musi być czytelna i widocznie przedstawiona jako informacja o Konsorcjum firm Kantar Polska. S.A., Codeshine Sp. z o.o. i musi zawierać logo Kantar Polska. S.A., Codeshine Sp. z o.o. oraz logo TGI smart. Jakiekolwiek usuwanie, maskowanie, zniekształcanie logo lub innych znaków autorskich jest niedozwolone.

6.7. Niedozwolone jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w warstwie oprogramowania Platformy.

6.8. Klient nie ma prawa korzystać z baz danych, jakie wykorzystuje Platforma.

6.9. Klient zobowiązuje się nie wykorzystywać dostępu do Platformy, Raportów, Wariantów Raportów lub Raportów Błyskawicznych do tworzenia nowych baz danych, badań, czy też w celu fuzji danych bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Konsorcjum.

6.10. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za to, żeby dostęp do Platformy, Raportów, Wariantów Raportów czy Raportów Błyskawicznych nie wyszedł poza jego posiadanie lub kontrolę.

6.11. Klient nie będzie uprawniony do korzystania, użytkowania, publikowania, rozpowszechniania, ujawniania, sprzedawania lub powielania dostępu do Platformy, Raportów, Wariantów Raportów, Raportów Błyskawicznych, Wyników TGI w całości lub w części w jakimkolwiek celu innym niż cele wyszczególnione w niniejszych RU. Niniejsze postanowienie dotyczy także logo, znaków towarowych Kantar Polska. S.A., Codeshine Sp. z o.o. i TGI smart.

6.12. Wariant Raportu ani Raport Błyskawiczny, który Klient wyeksportuje, pobierze na nośnik pamięci itp. nie może być modyfikowany, zmieniany, poddawany edycji jako podlegający pełnej ochronie prawnoautorskiej. Modyfikacja wyeksportowanego Wariantu Raportu/ Raportu Błyskawicznego, jego wyglądu (w przypadku pliku w formacie pdf) oraz treści (w każdym formacie), jest uznawana za naruszenie własności intelektualnej Konsorcjum. Treść Raportu, Wariantu Raportu czy Raportu Błyskawicznego jest generowana w oparciu o Metodologię TGI smart z wykorzystaniem Wyników TGI. Jakakolwiek ingerencja w treść Raportu, Wariantu Raportu lub Raportu Błyskawicznego stanowi naruszenie Licencji TGI smart i jest traktowana jako naruszenie RU.

7. OPŁATY

7.1. Z tytułu skorzystania z Usługi, Klient zobowiązuje się wnieść Opłatę za zakupiony Plan Taryfowy i Raporty (Klient Subskrypcyjny) lub za zakupione Raporty Błyskawiczne (Klient Ad hoc). Klient wybiera, czy dokonuje Opłaty za pośrednictwem PayU, czy przelewem tradycyjnym.

7.2. Konsorcjum zastrzega, że z obiektywnych przyczyn technicznych sposób płatności za pośrednictwem PayU może być okresowo niedostępny. W przypadku niedostępności tego sposobu płatności, Platforma przekaże stosowną informację. Pozostaje wówczas możliwość dokonania Opłaty przelewem tradycyjnym.

7.3. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem PayU, PayU nalicza Klientowi prowizję, wyliczoną przez system Platformy automatycznie, w zależności od wysokości kwoty transakcji lub wzrostu obrotów. Prowizja PayU widoczna jest w momencie dokonywania Opłaty. Klient może na tym etapie zrezygnować z dokonania Opłaty.

7.4. Konsorcjum nie odpowiada za zmiany cennika opłat i prowizji przez PayU jako podmiotu trzeciego.

7.5. Opłaty są naliczane Klientowi według Cennika zamieszczonego na Platformie.

7.6. Konsorcjum zastrzega, iż Cennik może ulec zmianie. O każdej zmianie Cennika Klient Subskrypcyjny zostanie poinformowany odrębną wiadomością. Ewentualna zmiana Cennika nie będzie dotyczyła Planów ani Raportów wykupionych przed zmianą Cennika. Zmiana Cennika będzie obowiązywała jedynie dla Planów i Raportów dokupowanych po zmianie Cennika.

7.7. Kwoty podane w Cenniku są kwotami netto prezentowanymi także po doliczeniu aktualnej stawki podatku VAT w odrębnej pozycji (kwota brutto zawierająca podatek VAT). Do wysokości Opłaty netto należy dodać podatek VAT w wysokości obowiązującej w dacie dokonania Opłaty.

7.8. Konsorcjum zastrzega, że uzyskanie dostępu do Usługi następuje dopiero w chwili zaksięgowania Opłaty na rachunku bankowym Konsorcjum. W sytuacji, w której Klient nie opłaci faktury proforma w terminie, a uzyskałby powyższy dostęp do Usługi lub w przypadkach, w których bank cofnąłby środki z rachunku z przyczyn nie leżących po stronie Konsorcjum, Konsorcjum zastrzega możliwość wyłączenia dostępu do Usługi.

7.9. Jeśli przedsiębiorstwo Klienta podlega jakiejkolwiek zmianie właściciela, ulega fuzji lub przejmuje kontrolę nad inną instytucją, niezależnie od tego czy ta instytucja jest Klientem, Opłaty należne z tytułu przyjęcia RU wciąż obowiązują.

8. ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI, FAKTURY

8.1. Klient wyraża zgodę na przesyłanie mu faktur drogą elektroniczną. Klient w każdej chwili może cofnąć zgodę. W takim przypadku Klient zobowiązany jest przesłać drogą elektroniczną oświadczenie o cofnięciu zgody i podać adres do korespondencji, pod którym będzie odbierał faktury w formie papierowej. Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur w formie papierowej bez podpisu wystawcy.

8.2. Wystawcą faktur i podmiotem rozliczającym Opłaty w imieniu Konsorcjum jest Codeshine Sp. z o.o.

8.3. Faktury są wystawiane w następujący sposób:

8.3.1. Faktury dla Klienta Subskrypcyjnego wystawiane są tytułem Usługi z podaniem nazwy Planu i/lub z wyszczególnieniem Raportów dodatkowych, z podaniem Okresów Dostępu Planu i/lub poszczególnych Raportów dodatkowych. W przypadku, kiedy zakup Planu lub Raportu dodatkowego dokonywany jest w danym miesiącu lub w przypadku, gdy automatyczne odnowienie Okresu Dostępu do Planu lub Raportu dodatkowego przypada w danym miesiącu, faktura za Usługę wystawiana jest zbiorczo jednocześnie za Plan oraz za Raporty dodatkowe za dany miesiąc. Faktura za dany miesiąc sumuje zakupy i automatyczne odnowienia za dany miesiąc.

8.3.2. Faktury dla Klienta Ad hoc wystawiane są tytułem Usługi z wyszczególnieniem zakupionych Raportów Błyskawicznych.

8.3.3. W chwili dokonania wyboru sposobu wykonania Opłaty, Platforma odsyła do systemu płatności PayU lub generuje dane do przelewu tradycyjnego.

8.3.3.1. Wybór przelewu tradycyjnego: Autoryzacja przelewu trwa do 2 dni roboczych. Po przejściu procesu zakupowego tj. po akceptacji niniejszego RU i wyborze Planu i opcjonalnych Raportów dodatkowych (tylko Klient Subskrypcyjny) lub wyborze Raportów Błyskawicznych (Klient Ad hoc), Klient otrzymuje fakturę proforma, na podstawie której dokonuje płatności. Po pomyślnej weryfikacji księgowania środków, Klient otrzymuje maila dostępowego do Platformy oraz w osobnym mailu fakturę. Za dzień dokonania płatności będzie uważany dzień uznania przez bank Konsorcjum polecenia przelewu od Klienta.

8.3.3.2. Wybór PayU (ekspress): możliwe jest dokonanie szybkiego przelewu, przelewu kartą płatniczą lub kartą kredytową. Po akceptacji niniejszego RU i wyborze Planu i opcjonalnych Raportów dodatkowych (tylko Klient Subskrypcyjny) lub wyborze Raportów Błyskawicznych (Klient Ad hoc), Klient przekierowany jest do systemu PayU, gdzie wybiera dogodną formę płatności i dokonuje płatności na rachunek wskazany przez PayU. PayU w danym momencie automatycznie realizuje płatność, a środki są pobierane od Klienta. Po zakończeniu płatności, Klient otrzymuje maila dostępowego do Platformy oraz w osobnym mailu fakturę.

8.3.4. W przypadku, w którym Klient Subskrypcyjny korzysta z Usługi od pewnego czasu i Okresy Dostępu do Usługi lub do danego Raportu kończą się w tym samym okresie (np. w trakcie jednego miesiąca), faktury wystawiane są w następujący sposób:

8.3.4.1. Konsorcjum wystawia zbiorczą fakturę pro forma za Plany i wszystkie Raporty dodatkowe wykupione dotychczas, które mają podlegać automatycznemu odnowieniu, na 30 dni przed dniem, w którym ma nastąpić automatyczne odnowienie. Faktura pro forma jest wystawiona z terminem płatności 30 dni. (Plany i Raporty odnawiają się w tym dniu dwunastego miesiąca, w którym kończy się poprzedni Okres Dostępu. Klient Subskrypcyjny ma 30 dni na opłacenie faktury pro forma. W przypadku jej nieopłacenia w terminie 7 dni po dniu, w którym nastąpiło automatyczne odnowienie Okresu Dostępu do Planów i Raportów dodatkowych, Konsorcjum zastrzega prawo do czasowego zablokowania Usługi do momentu dokonania Opłaty. W przypadku dokonania zaległej Opłaty, Okres Dostępu liczy się od dnia, w którym Opłata miała być terminowo dokonana. Termin ten wynika z faktury pro forma. Zablokowanie Usługi nie uchyla obowiązku dokonania Opłaty przez Klienta. Konsorcjum zastrzega prawo do wszczęcia windykacji zaległych Opłat.

8.3.4.2. Jeżeli Klient Subskrypcyjny w danym miesiącu dokona na Platformie rezygnacji z części Raportów, pozostała część ulega automatycznemu odnowieniu. W takiej sytuacji Klient Subskrypcyjny otrzymuje zaktualizowaną fakturę proforma i dokonuje Opłaty za Plan i przedłużone Raporty. Termin płatności zaktualizowanej faktury pro forma pozostaje niezmieniony, postanowienie z pkt. 8.3.4.1. stosuje się. Po zaksięgowaniu Opłat na rachunku bankowym Konsorcjum, Konsorcjum najpóźniej następnego dnia roboczego wysyła Klientowi Subskrypcyjnemu fakturę właściwą z pozycjami, które zostały opłacone. W przypadku opłacenia zaktualizowanej faktury pro forma, postanowienia dotyczące czasowego zablokowania Usługi stosuje się.

8.3.5. W przypadku opóźnienia w zapłacie po pierwszym i każdym kolejnym odnowieniu Planu lub Raportu dodatkowego, Konsorcjum przysługują odsetki w wysokości maksymalnych odsetek ustawowych za opóźnienie.

8.4. Przy zamówieniu Usługi przez Klienta Ad hoc lub pierwszym zamówieniu Usługi przez Klienta Subskrypcyjnego i wyborze płatności przelewem tradycyjnym w przypadku braku dokonania Opłaty przez Klienta w ciągu 45 dni na podstawie otrzymanej faktury pro forma, zamówienie wygasa po 45 dniach od jego złożenia.

9. KOMUNIKACJA Z KLIENTEM

9.1. Komunikacja z Klientem odbywa się drogą mailową, na adres skrzynki mailowej podanej przez Klienta w trakcie zakupu oraz za pośrednictwem Platformy w panelu Klienta Subskrypcyjnego.

9.2. Konsorcjum zastrzega możliwość informowania Klienta o:

9.2.1. Aktualizacjach Wyników TGI na Platformie,

9.2.2. Nowych funkcjonalnościach i możliwościach Platformy, nowych rodzajach i funkcjonalnościach Szablonów Raportów etc.,

9.2.3. Upływających terminach ważności Planu lub Raportu w przypadku Klienta Subskrypcyjnego, terminach automatycznego odnowienia,

9.2.4. Poprawnym zautoryzowaniu procesu zakupu, zaksięgowania środków na rachunku Konsorcjum,

9.2.5. Przesłaniu mailowo lub wygenerowaniu linka dostępowego do Platformy,

9.2.6. Pojawieniu się faktury pro forma lub faktury w Platformie oraz przesyłania tych faktur drogą elektroniczną,

9.2.7. Dodaniu nowego Uprawnionego Użytkownika,

9.2.8. Oknach serwisowych lub okresach niedostępności do Usługi lub innych komunikatach technicznych.

9.3. Jeśli Klient wyraził zgodę na przesyłanie mu informacji handlowych drogą elektroniczną, Konsorcjum może przesyłać Klientowi informacje o:

9.3.1. Konferencjach, targach, wydarzeniach,

9.3.2. Szkoleniach i warsztatach z obsługi TGI smart,

9.3.3. Pozostałych kwestiach służących obsłudze lub korzystaniu z TGI smart.

9.4. Klient Subskrypcyjny ma obowiązek informować Konsorcjum w dowolny, wybrany przez siebie sposób o okolicznościach wpływających na brak dwustronnej komunikacji, w szczególności o sytuacji, w której dany adres email nie jest już obsługiwany, skrzynka nie jest przez Klienta Subskrypcyjnego monitorowana, pracownik/współpracownik, do którego należał adres email nie jest już pracownikiem/współpracownikiem etc.

9.5. W przypadku niedopełnienia obowiązku wskazanego w pkt. 9.4 w sytuacji, w której na nieaktywną lub niemonitorowaną skrzynkę będą wpływać informacje o automatycznym odnowieniu Planu i/lub Raportów i nastąpi automatyczne odnowienie Planu i/lub Raportów wobec braku oświadczenia o rezygnacji przez Klienta Subskrypcyjnego, nie może się on powoływać na okoliczność, że skrzynka email była nieaktywna lub niemonitorowana.

9.6. Jeśli Klient chce, aby wysyłano mu informacje wskazane w pkt. 9.3, powinien zaznaczyć okienko poniżej lub zapisać się do newslettera pisząc na zgoda@tgismart.com o następującej lub równoważnej treści: Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji o nowych produktach Konsorcjum, aktualizacjach, ofertach specjalnych, promocjach oraz informacjach marketingowych przez Konsorcjum firm Kantar Polska S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Codeshine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

10. POUFNOŚĆ

10.1. Klient oraz Uprawnieni Użytkownicy są na takich samych zasadach zobowiązani zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje, w tym specyfikacje, plany, wzory, schematy, oprogramowanie, dane, a także informacje technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne, w których posiadanie mogli wejść w trakcie obowiązywania RU, w tym w szczególności Wyników TGI, Metodologii TGI smart, interfejsów Platformy, treści niniejszego RU niezależnie od formy przekazania tych informacji lub ich źródła (dalej jako „Informacje Poufne”);

10.2. Klient i Uprawnieni Użytkownicy mogą wykorzystywać Informacje Poufne jedynie w celach określonych w punkcie 6 RU.

10.3. Klient i Uprawnieni Użytkownicy są zobowiązani podjąć wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących Informacje Poufne w myśl pkt. 10.1 nie ujawni tych Informacji Poufnych ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części, osobom trzecim, bez uzyskania uprzedniego wyraźnego upoważnienia od Konsorcjum.

10.4. Klient i Uprawnieni Użytkownicy nie mogą kopiować, powielać, ani w jakikolwiek sposób rozpowszechniać jakichkolwiek Informacji Poufnych w całości lub w części, z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów określonych w pkt. 6 RU.

10.5. Postanowienia pkt. 10.1-10.4 nie będą miały zastosowania w stosunku do tych Informacji Poufnych uzyskanych przez Klienta, które:

10.5.1. są opublikowane przez Konsorcjum, powszechnie znane lub urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszenia postanowień RU,

10.5.2. były uprzednio znane Klientowi lub Uprawnionemu Użytkownikowi bez obowiązku zachowania ich w poufności;

10.5.3. zostaną ujawnione przez Konsorcjum Klientowi lub Uprawnionemu Użytkownikowi bez obowiązku zachowania ich w poufności;

10.5.4. Zostaną ujawnione przez Klienta na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa: orzeczenia sądu lub decyzji właściwego organu, pod warunkiem bezzwłocznego zawiadomienia Strony Przekazującej w celu umożliwienia jej uchylenia albo ograniczenia obowiązku ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęcia przez Stronę Otrzymującą wszelkich zgodnych z prawem działań zmierzających do uchylenia albo ograniczenia obowiązku ujawnienia Informacji Poufnych i ograniczenia liczby osób mogących zapoznać się z Informacjami Poufnymi

10.6. Klient ujawniając Informacje Poufne i powołując się na okoliczności wskazane w pkt. 10.5 jest zobowiązany do udowodnienia tych okoliczności.

10.7. Postanowienia niniejszego punktu 10 RU wiążą Klienta przez okres 3 (trzech) lat od daty, w której nastąpiła rezygnacja z Usługi, niezależnie od przyczyn.

10.8. Informacje Poufne mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ujawnienie ww. Informacji Poufnych będące naruszeniem powołanych powyżej przepisów prawa podlega odpowiedzialności karnej w nich określonej, także po ustaniu RU z jakichkolwiek przyczyn.

10.9. Klient jest zobowiązany do upewnienia się, że wszelkie osoby, włączywszy pracowników własnych i Uprawnionych Użytkowników, które mają dostęp do Usługi, będą powiadomione o treści niniejszego punktu 10 i zgodzą się na jego warunki.

10.10. Klient jest zobowiązany niezwłocznie usunąć konto Uprawnionego Użytkownika, z którym rozwiązano umowę o pracę/umowę o współpracy niezależnie od przyczyny lub który narusza warunki RU.

10.11. Klient ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych za działania lub zaniechania pracowników oraz współpracowników, a także Uprawnionych Użytkowników jak za własne działania lub zaniechania.

11. DANE OSOBOWE

11.1. Współadministratorem danych osobowych Klienta lub Uprawnionego Użytkownika jest Konsorcjum spółek Kantar Polska S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Codeshine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

11.2. Adres do korespondencji: Kantar Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa, Polska. Inspektorem Danych Osobowych, z którym można skontaktować się w sprawie ochrony danych przez formularz kontaktowy na stronie https://platform.tgismart.com; pod e-mailem [kontakt@tgismart.com]; pod numerem telefonu [+48 728 421 643] lub pisemnie na adres siedziby Kantar Polska S.A., wskazany w pkt 11.1.

11.3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych Klienta lub Uprawnionego Użytkownika:

11.3.1. w celu zawarcia umowy na realizację Usługi w oparciu o RU na podstawie zgody Klienta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

11.3.2. w celu wykonania Usługi na podstawie RU, jeśli zostały zaakceptowane (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

11.3.3. w celach analitycznych: lepszego doboru usług do potrzeb Klienta, obsługi Klienta, ogólnej optymalizacji Usługi i produktów Konsorcjum, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o Kliencie dla analizy finansowej Konsorcjum lub spółek powiązanych, w celach statystycznych, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

11.3.4. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

11.3.5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

11.3.6. w celu badania satysfakcji Klienta określania jakości obsługi Konsorcjum oraz poziomu zadowolenia Klienta z produktów i usług będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

11.3.7. w celu oferowania Klientowi przez Konsorcjum produktów i usług Konsorcjum bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Klienta, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

11.3.8. W celu oferowania Klientowi bezpośrednio produktów i usług firm współpracujących z Konsorcjum (partnerów Konsorcjum), w szczególności podmiotów z grup kapitałowych członków Konsorcjum np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Klienta, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu członków Konsorcjum i partnerów (marketing pośredni) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO); jeśli Klient wyraził na to zgodę.

11.4. Klientowi przysługuje prawo do wycofania zgody wyrażonej w celu oferowania Klientowi bezpośrednio produktów i usług firm współpracujących z Konsorcjum (partnerów Konsorcjum), w szczególności podmiotów z grup kapitałowych członków Konsorcjum np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Klienta, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu członków Konsorcjum i partnerów (marketing pośredni) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Klienta przed jej wycofaniem.

11.5. Prawo do sprzeciwu

11.5.1. W każdej chwili przysługuje Klientowi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Konsorcjum przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych Klienta istnieją dla Konsorcjum ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów Klienta, praw i wolności lub dane Klienta będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

11.5.2. W każdej chwili przysługuje Klientowi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Klienta w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli Klient skorzysta z tego prawa – Konsorcjum zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

11.6. Okres przechowywania danych

11.6.1. Dane osobowe Klienta wynikające z akceptacji RU będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z RU czyli przez okres 3 + 1 lat, w tym 3 lata to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, a dodatkowy rok dotyczy roszczeń zgłoszonych przed upływem terminu przedawnienia i problemów z doręczeniem.

11.7. Konsorcjum może przetwarzać Dane Klienta dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług Konsorcjum do czasu, w którym Klient zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub Konsorcjum ustali, że dane uległy dezaktualizacji.

11.8. Odbiorcy danych.

11.8.1. Dane osobowe Klienta mogą zostać ujawnione podmiotom z grup kapitałowych członków Konsorcjum oraz partnerom Konsorcjum czyli firmom, z którymi Konsorcjum współpracuje łącząc produkty lub usługi.

11.8.2. Do danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy Konsorcjum (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód czy wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód.

11.9. Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO, Klientowi przysługuje:

11.9.1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

11.9.2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

11.9.3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

11.9.4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

11.9.5. prawo do przenoszenia danych;

11.9.6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11.10. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:

11.10.1. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i wykonywania Usługi.

11.11. Klient jest zobowiązany poinformować Uprawnionych Użytkowników o Klauzuli Informacyjnej w zakresie przetwarzania danych osobowych określonych w niniejszym punkcie.

12. PRZETWARZANIE DANYCH NIEBĘDĄCYCH DANYMI OSOBOWYMI

12.1.1. Konsorcjum będzie przetwarzać (analizować) dane dotyczące używanych przez Klienta Raportów, utworzonych Wariantów Raportów oraz wyeksportowanych Wariantów Raportów lub zakupionych Raportów Błyskawicznych w celach statystycznych oraz optymalizacji obsługi Klienta;

12.1.2. Konsorcjum będzie przetwarzać (analizować) procesy zakupowe Klienta na Platformie w celu dostosowania oferty promocyjnej dla Klienta;

12.1.3. Konsorcjum będzie rejestrować logi z Platformy w celach technicznych, analitycznych oraz dla optymalizacji bezpieczeństwa dostępu;

12.1.4. Konsorcjum będzie wykorzystywać pliki cookies w celach utrzymania sesji, indywidualizacji parametrów Platformy, profilowania przekazu marketingowego zgodnie z Informacją dotyczącą plików cookies zawartych na stronie.

13. PRAWA AUTORSKIE

13.1. Wszystkie elementy Platformy, Usługi, Raportów, Wariantów Raportów, Raportów Błyskawicznych, które spełniają cechy utworu, podlegają ochronie prawnoautorskiej na rzecz Konsorcjum.

13.2. Prawa autorskie lub wszelkie inne prawa własności intelektualnej, które obowiązują obecnie lub będą obowiązywać w przyszłości odnośnie do Platformy, Usługi, Raportów, Wariantów Raportów, Raportów Błyskawicznych przysługują Konsorcjum.

14. LICENCJE

14.1. W ramach Opłaty i pod warunkiem jej uiszczenia Klient otrzymuje od Kantar Polska S.A. Licencję TGI smart na korzystanie z Wyników TGI w ramach Usługi.

14.2. Kantar Polska S.A. udziela Klientowi niewyłącznej Licencji TGI smart na czas nieokreślony wyłącznie w celu realizacji Usługi, na następujących polach eksploatacji w odniesieniu do Raportów i Wariantów Raportów (tylko Klient Subskrypcyjny) lub Raportów Błyskawicznych (Klient Ad hoc), jako produktów wytworzonych w oparciu o Metodologię TGI smart z wykorzystaniem Wyników TGI:

14.2.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową lecz jedynie w celach wskazanych w RU;

14.2.2. w zakresie rozpowszechniania opracowania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 14.2.2 Umowy – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie opracowania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

14.3. Licencja TGI smart jest ograniczona terytorialnie do terytorium Polski.

14.4. Licencja TGI smart wygasa w momencie naruszenia RU przez Klienta lub przez Uprawnionych Użytkowników i skorzystania przez Konsorcjum z uprawnienia przewidzianego w ust. 17.6.

14.5. Konsorcjum nie przenosi i nie udziela Klientowi uprawnienia do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z Usługi, opracowań Metodologii TGI smart, Raportów, Wariantów Raportów i Raportów Błyskawicznych ani na wykonywanie pozostałych praw zależnych.

15. PRAWA I ZOBOWIĄZANIA KONSORCJUM

15.1. Konsorcjum świadczy Usługę zgodnie z RU.

15.2. Konsorcjum jest uprawnione w każdej chwili do zmiany, poprawek lub modyfikacji dowolnych elementów Wyników TGI, Metodologii TGI smart, Platformy, a w szczególności metod, próby, kwestionariusza badania TGI, bazy Wyników TGI.

15.3. Korzystanie z Wyników TGI przez Klienta lub jakiegokolwiek Uprawnionego Użytkownika będzie odbywać się na ich wyłączne ryzyko, co w szczególności dotyczy decyzji biznesowych podejmowanych przez Klienta lub Uprawnionych Użytkowników na podstawie Wyników TGI zawartych na Platformie, w Raportach, Wariantach Raportów lub Raportach Błyskawicznych, a odnoszących się do ich działalności.

15.4. Konsorcjum zastrzega, że możliwe są przerwy lub ograniczenia w dostępie do Usługi spowodowane aktualizacją oprogramowania, archiwizacją danych, pobieraniem nowych danych, serwisem infrastruktury serwerowej, usuwaniem usterek lub awarii. Konsorcjum o zaplanowanych oknach serwisowych będzie informować z odpowiednim wyprzedzeniem w mailu oraz panelu Klienta.

15.5. Konsorcjum uprawnione będzie do publikowania listy Klientów TGI smart, chyba że Klient wyrazi w tym zakresie sprzeciw w formie dokumentowej.

16. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

16.1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 6.4-6.6 za ujawnianie Wyników TGI, dystrybucję, udostępnianie, odsprzedawanie, użyczenie czy jakąkolwiek inną aktywność polegającą na ujawnieniu Wyników TGI, treści Szablonów Raportów, Raportów, Wariantów Raportów czy Raportów Błyskawicznych, naruszenie RU, w szczególności naruszenie poufności, praw własności intelektualnej, Klient obciążony zostanie karą umowną w wysokości stanowiącej równowartość 3 krotności wartości rynkowej udostępnionych danych bądź informacji, co nie wyłącza prawa Konsorcjum do dochodzenia odpowiedzialności na zasadach ogólnych, do pełnej wysokości poniesionej szkody, w tym utraconych przez Konsorcjum korzyści.

17. ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUGI

17.1. W przypadku zakończenia Usługi świadczonej Klientowi Subskrypcyjnemu z przyczyn leżących po stronie Konsorcjum, Konsorcjum zwróci Klientowi Subskrypcyjnemu Opłatę rozliczoną proporcjonalnie do czasu pozostałego do końca ważności Planu lub Raportu (liczonych pełnymi miesiącami).

17.2. Klient będzie uprawniony do zatrzymania i korzystania z wyeksportowanych Wariantów Raportów lub z Raportów Błyskawicznych poza Platformą do celów przewidzianych w RU.

17.3. Po zakończeniu Okresu Dostępu Planu lub Raportu, w sytuacji, w której Klient Subskrypcyjny dokonał na Platformie rezygnacji z odnowienia Okresu Dostępu, dostęp do Usługi automatycznie wygasa.

17.4. Panel Klienta Subskrypcyjnego jest utrzymywany na Platformie przez okres 6 miesięcy od dnia, w którym Dostęp do Usługi lub Platformy wygasł. Jeśli w tym okresie Klient nie wznowi Planu, panel Klienta zostanie trwale usunięty z Platformy.

17.5. Na prośbę Klienta Subskrypcyjnego istnieje możliwość wyłączenia jeszcze aktywnego panelu Klienta Subskrypcyjnego. Za wystarczającą przyjmuje się formę dokumentową. Jednak Opłata dokonana przez Klienta Subskrypcyjnego na Okres Dostępu nie podlega zwrotowi. Klient Subskrypcyjny nie może domagać się zwrotu Opłaty również w sytuacji, gdy powoływać się będzie na okoliczności leżące po jego stronie, jak np., że cel biznesowy wykorzystywania Usługi uległ dezaktualizacji.

17.6. Dostęp do Usługi i Platformy może zostać wyłączony, a RU rozwiązane w trybie natychmiastowym w sytuacji, w której nastąpi naruszenie RU przez Klienta.

18. ROZSTRZYGANIE SPORÓW, POWIADOMIENIA, POSTANOWIENIA KOŃCOWE

18.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym RU zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a wszelkie spory, które mogą wyniknąć pomiędzy stronami w związku z niniejszym RU rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Codeshine Sp. z o.o. Powiadomienia doręczane odnośnie niniejszego RU muszą być przedstawione pisemnie i przesłane przez kuriera lub list polecony bądź doręczone osobiście na adres siedziby Kantar Polska S.A. umieszczony powyżej lub inny adres, jaki zostanie przedstawiony Klientowi. Wszelkie zmiany RU wymagają poinformowania Klienta.